Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2009

Vydáno: 2. 3. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2".
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2009/121/ES o odmítnutí návrhu nařízení Rady, kterým se provádí nařízení 853/2004/ES, pokud jde o použití antimikrobiálních látek při odstraňování povrchového znečištění jatečně upravených těl drůbeže, vypracovaného Komisí
OJ L 42, 13.02.2009, s.13

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení  103/2009/ES, kterým se mění přílohy VII a IX nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 34, 04.02.2009, s.11
Nařízení 119/2009/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení
OJ L 39, 10.02.2009, s.12
Nařízení 123/2009/ES, kterým se mění nařízení 1266/2007/ES, pokud jde o podmínky pro přesuny zvířat v rámci téhož uzavřeného pásma a podmínky pro udělování výjimky ze zákazu přesunů zvířat stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES
OJ L 40, 11.02.2009, s.3
Nařízení 124/2009/ES, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami
OJ L 40, 11.02.2009, s.7
Rozhodnutí 2009/110/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení newcastelské choroby v Německu v roce 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 712)
OJ L 40, 11.02.2009, s.31
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 301/08/KOL, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 378/07/KOL ze dne 12. září 2007
OJ L 41, 12.02.2009, s.28
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 302/08/KOL, které se týká se statusu Norska, pokud jde o infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 71/94/KOL ze dne 27. června 1994 naposledy pozměněné rozhodnutím Kontrolního úřadu ESVO č. 244/02/KOL ze dne 11. prosince 2002
OJ L 41, 12.02.2009, s.32
Směrnice 2009/9/ES, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků
OJ L 44, 14.02.2009, s.10
Směrnice 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění)
OJ L 47, 18.02.2009, s.5
Rozhodnutí 2009/142/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Spojeném království v roce 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 977)
OJ L 48, 19.02.2009, s.17
Rozhodnutí 2009/143/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 978)
OJ L 48, 19.02.2009, s.19
Nařízení 162/2009/ES ze dne 26. února 2009, kterým se mění přílohy III a X nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 55, 27.02.2009, s.11
Nařízení 163/2009/ES ze dne 26. února 2009, kterým se mění příloha IV nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 55, 27.02.2009, s.12

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2009/7/ES, kterou se mění přílohy I, II, IV a V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 40, 11.02.2009, s.12
Nařízení 127/2009/ES, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob platebních agentur nebo intervenčních agentur (kodifikované znění)
OJ L 42, 13.02.2009, s.3
Směrnice 2009/11/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bensulfuronu, natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu, natrium-4-nitrofenolátu a tebufenpyradu
OJ L 48, 19.02.2009, s.5

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2009/10/ES, kterou se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla
OJ L 44, 14.02.2009, s.62
Rozhodnutí 2009/163/ES, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2009) 1222)
OJ L 55, 27.02.2009, s.41

6. KRMIVA
Nařízení 101/2009/ES, kterým se mění nařízení 1800/2004/ES, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G
OJ L 34, 04.02.2009, s.5
Nařízení 102/2009/ES o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech
OJ L 34, 04.02.2009, s.8
Směrnice 2009/8/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky
OJ L 40, 11.02.2009, s.19
Rozhodnutí 2009/109/ES o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice 66/401/EHS za účelem stanovení, zda určité druhy, které nejsou uvedeny ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES nebo 2002/57/ES, splňují požadavky na zařazení do čl. 2 odst. 1 části A směrnice 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 724)
OJ L 40, 11.02.2009, s.26
Nařízení 152/2009/ES ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv
OJ L 54, 26.02.2009, s.1

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 98/2009/ES o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO))
OJ L 33, 03.02.2009, s.8
Nařízení 104/2009/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gorgonzola (CHOP))
OJ L 34, 04.02.2009, s.16
Nařízení 115/2009/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu des Causses (CHOP))
OJ L 38, 07.02.2009, s.28
Nařízení 159/2009/ES ze dne 25. února 2009, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chabichou du Poitou (CHOP))
OJ L 53, 26.02.2009, s.8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 129/2009/ES, kterým se mění nařízení 197/2006/ES, pokud jde o platnost přechodných opatření týkajících se zmetkových potravin
OJ L 44, 14.02.2009, s.3
Nařízení 138/2009/ES, kterým se mění nařízení 826/2008/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
OJ L 48, 19.02.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/161/ES ze dne 25. září 2008, kterým se jménem Společenství schvaluje příloha 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
OJ L 55, 27.02.2009, s.21

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/148/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/883/ES, pokud jde o Brazílii v souvislosti s datem, ke kterému je povolen dovoz některých druhů čerstvého hovězího masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 1040)
OJ L 49, 20.02.2009, s.46

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Rozhodnutí 2009/121/ES o odmítnutí návrhu nařízení Rady, kterým se provádí nařízení 853/2004/ES, pokud jde o použití antimikrobiálních látek při odstraňování povrchového znečištění jatečně upravených těl drůbeže, vypracovaného Komisí
OJ L 42, 13.02.2009, s.13

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 146/2009/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2076/2005/ES, pokud jde o dovoz produktů rybolovu z Kamerunu
OJ L 50, 21.02.2009, s.3
Nařízení 148/2009/ES, kterým se zrušuje 11 bezúčinných nařízení v oblasti společné rybářské politiky
OJ L 50, 21.02.2009, s.10

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 131/2009/ES, kterým se mění nařízení 105/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem
OJ L 44, 14.02.2009, s.5
Nařízení 149/2009/ES, kterým se mění nařízení 214/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
OJ L 50, 21.02.2009, s.12
Rozhodnutí 2009/151/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o údaje týkající se Botswany v seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 1031)
OJ L 50, 21.02.2009, s.45

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 164/2009/ES ze dne 26. února 2009, kterým se mění nařízení 951/2006/ES, pokud jde o doklady o příjezdu do místa určení u vývozů mimo rámec kvót v odvětví cukru
OJ L 55, 27.02.2009, s.19

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2009/104/ES  o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách dodatku V Dohody o obchodu s vínem připojené k dohodě o přidružení mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
OJ L 37, 06.02.2009, s.8
Nařízení 113/2009/ES o používání určitých tradičních pojmů na etiketách vína dováženého ze Spojených států amerických
OJ L 38, 07.02.2009, s.25
Nařízení 114/2009/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování nařízení 479/2008/ES, pokud jde o odkazy na vína s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením
OJ L 38, 07.02.2009, s.26

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES,  1.2. až 28.2. 2009