Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2007

Vydáno: 7. 3. 2007
Autor: pospisilova

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
 
VETERIN8RNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY
Rozhodnutí 2007/79/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku
OJ L 26, 02.02.2007, s.5
Rozhodnutí 2007/82/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky
OJ L 28, 03.02.2007, s.25
Rozhodnutí 2007/83/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království
OJ L 33, 07.02.2007, s.4
Rozhodnutí 2007/99/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Jižní Koreji
OJ L 43, 15.02.2007, s.35
Rozhodnutí 2007/128/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku a ve Spojeném království
OJ L 53, 22.02.2007, s.26
Rozhodnutí 2007/137/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu
0J L 57, 24.02.2007, s.25
 
OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PUVODU
Směrnice 2007/5/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu 
OJ L 35, 08.02.2007, s.11
Směrnice 2007/6/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam
OJ L 43, 15.02.2007, s.13
Směrnice 2007/7/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí atrazinu, lambda-cyhalothrinu, fenmedifamu, methomylu, linuronu, penkonazolu, pymetrozinu, bifentrinu a abamektinu 
OJ L 43, 15.02.2007, s.19
Směrnice 2007/12/ES, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí penkonazolu, benomylu a karbendazimu 
OJ L 59, 27.02.2007, s.75
 
KRMIVA
Nařízení 108/2007/ES, kterým se mění nařízení 1356/2004/ES, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky „Elancoban“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek 
OJ L 31, 06.02.2007, s.4
Nařízení 109/2007/ES o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky 
OJ L 31, 06.02.2007, s.6
Nařízení 188/2007/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky 
0J L 57, 24.02.2007, s.3
 
OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 148/2007/ES, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
OJ L 46, 16.02.2007, s.14
Nařízení 149/2007/ES o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit – Boerenkaas (ZTS)
OJ L 46, 16.02.2007, s.18
 
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 172/2007/ES, kterým se mění příloha V nařízení 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách 
OJ L 55, 23.02.2007, s.1
Rozhodnutí 2007/134/ES, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum 
0J L 57, 24.02.2007, s.14
 
 
DRUBEŽÍ MASO A VEJCE
Rozhodnutí 2007/118/ES o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice 2002/99/ES
OJ L 51, 20.02.2007, s.19
Rozhodnutí 2007/119/ES o změně rozhodnutí 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokud jde o identifikační označení používané pro čerstvé drůbeží maso
OJ L 51, 20.02.2007, s.19
 
RYBY A VPDNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 147/2007/ES, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení 2371/2002/ES o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 46, 16.02.2007, s.10
 
CUKR, MED, KAKAO A ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 119/2007/ES, kterým se mění nařízení 493/2006/ES, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
OJ L 37, 09.02.2007, s.1
Nařízení 163/2007/ES, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výroby a částkou této dávky
OJ L 51, 20.02.2007, s.16
Nařízení 164/2007/ES, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru
OJ L 51, 20.02.2007, s.17
Nařízení 189/2007/ES, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07
0J L 57, 24.02.2007, s.6
 
KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
Rozhodnutí 2007/95/ES ohledně postoje, který má Společenství zaujmout v Mezinárodní radě pro kávu k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kávě z roku 2001
OJ L 14.02.2007, s.22
 
KOSMETIKA
Směrnice 2007/1/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku 
OJ L 25, 01.02.2007, s. 9
 
 
Tento měsíc byla v Úředním věstníku publikována řada oprav, např.:
Oprava nařízení 2073/2005 o mikrobiologických požadavcích na potraviny
OJ L 61, 28.02.2007, s.56