Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2008

Vydáno: 3. 11. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 1019/2008/ES, kterým se mění příloha II nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin
OJ L 277, 18.10.2008, s.7
Nařízení 1020/2008/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 853/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, a nařízení 2076/2005/ES, pokud jde o identifikační označení, syrové mléko a mléčné výrobky, vejce a vaječné výrobky a některé produkty rybolovu 
OJ L 277, 18.10.2008, s.8
Nařízení 1021/2008/ES, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, a nařízení 2076/2005/ES, pokud jde o živé mlže, některé produkty rybolovu a personál, který pomáhá při úředních kontrolách na jatkách
OJ L 277, 18.10.2008, s.15 
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 298/08/KOL ze dne 21. května 2008 týkající se oblastí prostých nákazy a dodatečných záruk pro Gyrodactylus salaris pro Norsko
OJ L 268, 09.10.2008, s.37
Rozhodnutí 2008/795/ES o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
OJ L 272, 14.10.2008, s.16
Rozhodnutí 2008/798/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/757/ES
OJ L 273, 15.10.2008, s.18
Rozhodnutí 2008/812/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
OJ L 282, 25.10.2008, s.19
Rozhodnutí 2008/815/ES, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus
OJ L 283, 28.10.2008, s.43
Rozhodnutí 2008/816/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu
OJ L 283, 28.10.2008, s.43
Rozhodnutí 2008/817/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz některých masných výrobků z Nové Kaledonie do Společenství
OJ L 283, 28.10.2008, s.46
Rozhodnutí 2008/825/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/241/ES, pokud jde o dovoz některých druhů hlemýžďů k lidské spotřebě z Madagaskaru
OJ L 290, 31.10.2008, s.23
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/764/ES o nezařazení dikofolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 262, 01.10.2008, s.40
Rozhodnutí 2008/768/ES o nezařazení Beauveria brongniartii a manganistanu draselného do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky
OJ L 263, 02.10.2008, s.12
Rozhodnutí 2008/769/ES o nezařazení propanilu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 263, 02.10.2008, s.14
Rozhodnutí 2008/770/ES o nezařazení tricyklazolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 263, 02.10.2008, s.16
Rozhodnutí 2008/771/ES o nezařazení buprofezinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 263, 02.10.2008, s.18
Rozhodnutí 2008/776/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/365/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
OJ L 266, 07.10.2008, s.14
Rozhodnutí 2008/826/ES, kterým se opravuje směrnice 2007/5/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu
OJ L 268, 09.10.2008, s.31
Rozhodnutí 2008/790/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost
OJ L 269, 10.10.2008, s.47
Rozhodnutí 2008/791/ES, kterým se opravuje směrnice 2008/40/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek amidosulfuronu a nicosulfuronu
OJ L 269, 10.10.2008, s.50
Rozhodnutí 2008/809/ES o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
OJ L 281, 24.10.2008, s.16
Rozhodnutí 2008/819/ES o nezařazení butralinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 285, 29.10.2008, s.15
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2008/772/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES
OJ L 263, 02.10.2008, s.20
Nařízení 1029/2008/ES, kterým se mění nařízení 882/2004/ES za účelem aktualizace odkazu na některé evropské normy
OJ L 278, 21.10.2008, s.6
Rozhodnutí 2008/807/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly
OJ L 284, 28.10.2008, s.32
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
 
6. KRMIVA
Směrnice 2008/91/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diuronu
OJ L 262, 01.10.2008, s.31
Nařízení 971/2008/ES o novém použití kokcidiostatika jako doplňkové látky v krmivech 
OJ L 265 04.10.2008, s.3
Nařízení 976/200/ES, kterým se mění nařízení 2430/1999/ES, 418/2001/ES a 162/2003/ES, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky „Clinacox“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných substancí 
OJ L 266 07.10.2008, s.3
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 119/07/KOL ze dne 16. dubna 2007 o monitorování základních hodnot dioxinů, polychlorovaných bifenylů typu dioxinů a polychlorovaných bifenylů jiného typu než dioxinů v potravinách
OJ L 275, 16.10.2008, s.65
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 966/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Panellets (TSG))
OJ L 263, 02.10.2008, s.3
Nařízení 1014/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo (CHZO), Cebreiro (CHOP))
OJ L 276, 17.10.2008, s.27
Nařízení 1025/2008/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Radicchio di Chioggia (CHZO)]
OJ L 277, 18.10.2008, s.30
Nařízení 1030/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chasselas de Moissac (CHOP))
OJ L 278, 21.10.2008, s.7
Nařízení 1058/2008/ES, kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro (CHZO))
OJ L 283, 28.10.2008, s.32
Nařízení 1059/2008/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro nebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP))
OJ L 283, 28.10.2008, s.34
Směrnice 2008/100/ES, kterou se mění směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice 
OJ L 285, 29.10.2008, s.9
Nařízení 1068/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Taureau de Camargue (CHOP))
OJ L 290, 31.10.2008, s.8
Nařízení 1069/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Veau d’Aveyron et du Ségala (CHZO))
OJ L 290, 31.10.2008, s.12
Nařízení 1070/2008/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rogal świętomarciński (CHZO))
OJ L 290, 31.10.2008, s.8
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 967/2008/ES, kterým se mění nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů
OJ L 264, 03.10.2008, s.1
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 987/2008/ES, kterým se mění nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V
OJ L 268, 09.10.2008, s.14
Nařízení 1031/2008/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/ES o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 291, 31.10.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1022/2008/ES, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o mezní hodnoty obsahu celkové těkavé dusíkaté báze (ABVT)
OJ L 277, 18.10.2008, s.18
Nařízení 1023/2008/ES, kterým se mění nařízení 2076/2005/ES, pokud jde o prodloužení přechodného období poskytnutého provozovatelům potravinářských podniků dovážejícím rybí tuk určený k lidské spotřebě 
OJ L 277, 18.10.2008, s.21
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
 
21. JEDLÉ OLEJE
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1050/2008/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 282, 25.10.2008, s.10
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1039/2008/ES, kterým se znovuzavádějí dovozní cla na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09
OJ L 280, 23.10.2008, s.5
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
 
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 981/2008/ES, kterým se mění nařízení 423/2008/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
OJ L 267, 08.10.2008, s.5
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY