Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2010

Vydáno: 14. 1. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=12 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2010/764/ES o přijetí rozhodnutí o financování pro rok 2010 v souvislosti s bezpečností potravin (oznámeno pod číslem K(2010) 8620)
OJ L 324, 09.12.2010, s.49

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/732/ES, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2010 a kterým se mění rozhodnutí 2009/883/ES, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2010) 8290)
OJ L 315, 01.12.2010, s.43
Rozhodnutí 2010/734/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2006/415/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků (oznámeno pod číslem K(2010) 8282)
OJ L 316, 02.12.2010, s.10
Rozhodnutí 2010/735/ES o finanční podpoře Unie pro některé referenční laboratoře Evropské unie ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat na rok 2011 (oznámeno pod číslem K(2010) 8344)
OJ L 316, 02.12.2010, s.17
Rozhodnutí 2010/749/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Indie, Peru, Panamy a Jižní Koreje (oznámeno pod číslem K(2010) 8352)
OJ L 318, 04.12.2010, s.47
Nařízení 1142/2010/ES, kterým se mění nařízení 1266/2007/ES, pokud jde o dobu použitelnosti přechodných opatření týkajících se podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata
OJ L 322, 08.12.2010, s.20
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 97/2010 ze dne 1. října 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 332, 16.12.2010, s.47
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 98/2010 ze dne 1. října 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 332, 16.12.2010, s.48
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 99/2010 ze dne 1. října 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 332, 16.12.2010, s.49
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 291/10/KOL ze dne 7. července 2010 o uznání schválených oblastí v Norsku, pokud jde o Bonamia ostreae a Marteilia refringens
OJ L 338, 22.12.2010, s.60

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2010/83/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky napropamidu
OJ L 315, 01.12.2010, s.29
Směrnice 2010/85/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fosfidu zinečnatého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 317, 03.12.2010, s.32
Směrnice 2010/86/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky haloxyfop-P
OJ L 317, 03.12.2010, s.36
Směrnice 2010/87/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenbukonazolu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 318, 04.12.2010, s.32
Směrnice 2010/89/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky chinmerak a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 320, 07.12.2010, s.3
Nařízení 1141/2010/ES, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek
OJ L 322, 08.12.2010, s.10
Směrnice 2010/90/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky pyridaben a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 322, 08.12.2010, s.38
Směrnice 2010/91/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metosulamu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 327, 11.12.2010, s.40
Rozhodnutí 2010/785/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyriofenonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9076)
OJ L 335, 18.12.2010, s.64
Směrnice 2010/92/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromuconazolu
OJ L 338, 22.12.2010, s.44

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2010/736/ES o finančním příspěvku Unie na rok 2011 pro některé referenční laboratoře Evropské unie pro oblast kontroly potravin a krmiv (oznámeno pod číslem K(2010) 8350)
OJ L 316, 02.12.2010, s.22

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 1117/2010/ES o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA)
OJ L 317, 03.12.2010, s.3
Nařízení 1118/2010/ES o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení 2430/1999/ES
OJ L 317, 03.12.2010, s.5
Nařízení 1119/2010/ES o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a koně a o změně nařízení 1520/2007/ES (držitel povolení Prosol SpA) 
OJ L 317, 03.12.2010, s.9
Nařízení 1120/2010/ES o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Lallemand SAS)
OJ L 317, 03.12.2010, s.12

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1161/2010/ES o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 326, 10.12.2010, s.59
Nařízení Komise 1162/2010/ES o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí
OJ L 326, 10.12.2010, s.61
Rozhodnutí 2010/770/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/980/EU, pokud jde o podmínky používání povoleného zdravotního tvrzení o účinku ve vodě rozpustného rajčatového koncentrátu na agregaci krevních destiček (oznámeno pod číslem K(2010) 8828)
OJ L 328, 14.12.2010, s.18

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 1255/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska
OJ L 342, 28.12.2010, s.1

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2010/760/ES o bezcelním dovozu zboží, které má být rozděleno zdarma nebo dáno zdarma k dispozici obětem záplav, k nimž došlo na jaře 2010 v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2010) 8482)
OJ L 322, 08.12.2010, s.46
Rozhodnutí 2010/791/ES, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení 1234/2007/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 8434)
OJ L 336, 21.12.2010, s.55
Rozhodnutí 2010/797/ES Smíšeného veterinárního výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2010 ze dne 1. prosince 2010 o změně dodatků 1, 2, 5, 6, 10 a 11 přílohy 11 dohody
OJ L 338, 22.12.2010, s.50
Nařízení 1248/2010/ES, kterým se na rok 2011 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 1216/2009/ES, do Evropské Unie
OJ L 341, 23.12.2010, s.1
Nařízení 1260/2010/ES, kterým se pro rok 2011 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/EHS
OJ L 343, 29.12.2010, s.17
Nařízení 1264/2010/ES, kterým se mění nařízení 7/2010/ES o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 347, 31.12.2010, s.1
Nařízení 1265/2010/ES, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 347, 31.12.2010, s.9

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2010/793/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem K(2010) 9187)
OJ L 336, 21.12.2010, s.62
Nařízení 1245/2010/ES, kterým se pro rok 2011 otevírají celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 338, 22.12.2010, s.37
Nařízení 1255/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska
OJ L 342, 28.12.2010, s.1

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Nařízení 1178/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
OJ L 328, 14.12.2010, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1124/2010/ES, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
OJ L 318, 04.12.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/717/ES o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie
OJ L 321, 07.12.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/761/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o schválená vnitrostátní opatření Maďarska a Spojeného království týkající se jarní virémie kaprů (oznámeno pod číslem K(2010) 8617)
OJ L 322, 08.12.2010, s.47
Nařízení 1153/2010/ES, kterým se mění nařízení 175/2010/ES prodloužením doby použitelnosti opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic obrovských (Crassostrea gigas)
OJ L 324, 09.12.2010, s.39
Rozhodnutí 2010/763/ES o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy
OJ L 324, 09.12.2010, s.48
Rozhodnutí 2010/782/ES o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2010) 9034)
OJ L 333, 17.12.2010, s.62
Rozhodnutí 2010/783/ES ze dne 29. listopadu 2010 o podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
OJ L 335, 18.12.2010, s.1
Nařízení 1212/2010/ES ze dne 29. listopadu 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu
OJ L 335, 18.12.2010, s.19
Nařízení 1225/2010/ES, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU
OJ L 336, 21.12.2010, s.1
Nařízení 1249/2010/ES, kterým se mění nařízení 498/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1198/2006/ES o Evropském rybářském fondu
OJ L 341, 23.12.2010, s.3
Nařízení 1256/2010/ES, kterým se stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři na rok 2011
OJ L 343, 29.12.2010, s.2
Nařízení 1258/2010/ES, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2011 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení 104/2000/ES
OJ L 343, 29.12.2010, s.6
Rozhodnutí 2010/814/ES o podpisu a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie
OJ L 345, 30.12.2010, s.1
Nařízení 1263/2010/ES o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společnstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
OJ L 345, 30.12.2010, s.20
Nařízení 1236/2010/ES, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení 2791/1999/ES
OJ L 348, 31.12.2010, s.17
Nařízení 1237/2010/ES, kterým se mění nařízení 2187/2005/ES, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu
OJ L 348, 31.12.2010, s.34

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2010/791/ES, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení 1234/2007/ES

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1154/2010/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
OJ L 324, 09.12.2010, s.40
Rozhodnutí 2010/777/ES, kterým se mění směrnice 2008/90/ES a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2010) 8992)
OJ L 332, 16.12.2010, s.40
Rozhodnutí 2010/781/ES, kterým se mění směrnice 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2010) 9015)
OJ L 333, 17.12.2010, s.61

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1125/2010/ES, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a kterým se mění nařízení 1173/2009/ES
OJ L 318, 04.12.2010, s.10
Nařízení 1262/2010/ES, kterým se mění nařízení 462/2010/ES, 463/2010/ES a 464/2010/ES, pokud jde o konečný den nabídkových řízení na snížení cla při dovozu kukuřice do Španělska a Portugalska a čiroku do Španělska pro kvótový rok 2010, jakož i den vypršení platnosti uvedených nařízení
OJ L 343, 29.12.2010, s.76

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 1113/2010/ES, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2010/11
OJ L 316, 02.12.2010, s.2
Nařízení 1116/2010/ES, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2010/11
OJ L 317, 03.12.2010, s.1
Nařízení 1234/2010/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu
OJ L 346, 30.12.2010, s.11

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1266/2010/ES, kterým se mění směrnice 2007/68/ES, pokud jde o požadavky na označování vín
OJ L 347, 31.12.2010, s.27

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. až 31.12. 2010

Rozhodnutí 2010/791/ES, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení 1234/2007/ES
OJ L 336, 21.12.2010, s. 55