Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2009

Vydáno: 31. 12. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=12

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/858/ES, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím 2009/560/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 9193)
OJ L 314, 01.12.2009, s.75
Rozhodnutí 2009/869/ES, kterým se mění přílohy XI, XII, XV a XVI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky a minimální normy bezpečnosti, jež se na tyto laboratoře vztahují (oznámeno pod číslem K(2009) 9094)
OJ L 315, 02.12.2009, s.8
Rozhodnutí 2009/870/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2009) 9199)
OJ L 315, 02.12.2009, s.11
Rozhodnutí 2009/873/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o tvorbu seznamů týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených pro dovoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 9320)
OJ L 315, 02.12.2009, s.22
Rozhodnutí 2009/883/ES kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2010 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2009) 9131)
OJ L 317, 03.12.2009, s.36
Rozhodnutí 2009/893/ES o dovozu spermatu prasat do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí a inseminačních stanic a o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2009) 9354)
OJ L 320, 05.12.2009, s.12
Směrnice 2009/157/ES o čistokrevném plemenném skotu
OJ L 323, 10.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/952/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 9909)
OJ L 328, 15.12.2009, s.76
Rozhodnutí 105/2009/ES ze dne 22 října 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 334, 17.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/975/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy eradikace a status některých členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem K(2009) 9888)
OJ L 336, 18.12.2009, s.31
Rozhodnutí 2009/976/ES, kterým se mění příloha D směrnice 64/432/EHS, pokud jde o diagnostické testy na enzootickou leukózu skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 9951)
OJ L 336, 18.12.2009, s.36

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2009/152/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I
OJ L 314, 01.12.2009, s.66
Směrnice 2009/153/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS, pokud jde o obecný název a čistotu účinné látky hydrolyzované bílkoviny
OJ L 314, 01.12.2009, s.67
Směrnice 2009/154/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyflufenamidu
OJ L 314, 01.12.2009, s.69
Směrnice 2009/155/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o úroveň čistoty požadovanou pro účinnou látku metazachlor
OJ L 314, 01.12.2009, s.72
Rozhodnutí 2009/859/ES o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9262)
OJ L 314, 01.12.2009, s.79
Rozhodnutí 2009/860/ES o nezařazení triazoxidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9271)
OJ L 314, 01.12.2009, s.81
Rozhodnutí 2009/865/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky metaflumizon a gama-cyhalothrin (oznámeno pod číslem K(2009) 9366)
OJ L 314, 01.12.2009, s.100
Rozhodnutí 2009/887/ES o nezařazení bifentrinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9196)
OJ L 318, 04.12.2009, s.41
Nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů
OJ L 324, 10.12.2009, s.1
Směrnice 2009/160/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 2-fenylfenolu
OJ L 338, 19.12.2009, s.83
Rozhodnutí 2009/966/ES, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení 689/2008/ES a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES
OJ L 341, 22.12.2009, s.14

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2009/862/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 9326) OJ L 314, 01.12.2009, s.90
Směrnice 2009/143/ES, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování
OJ L 318, 04.12.2009, s.23

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 1269/2009/ES, kterým se mění nařízení 243/2007/ES, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm prasat
OJ L 339, 22.12.2009, s.27
Nařízení 1270/2009/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech
OJ L 339, 22.12.2009, s.28

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1167/2009/ES o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí
OJ L 314, 01.12.2009, s.27
Nařízení 1168/2009/ES o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 314, 01.12.2009, s.32
Nařízení 1169/2009/ES, kterým se mění nařízení 353/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení 1924/2006/ES
OJ L 314, 01.12.2009, s.34
Rozhodnutí 2009/980/ES, kterým se povoluje zdravotní tvrzení o účinku ve vodě rozpustného rajčatového koncentrátu na agregaci krevních destiček a poskytuje ochrana údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, podle nařízení 1924/2006/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 10113)
OJ L 336, 18.12.2009, s.55

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 1170/2009/ES, kterým se mění směrnice 2002/46/ES a nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy
OJ L 314, 01.12.2009, s.36
Směrnice 2009/163/ES, kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam
OJ L 344, 23.12.2009, s.37

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/866/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 9399)
OJ L 314, 01.12.2009, s.102

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1161/2009/ES, kterým se mění příloha II nařízení 853/2004/ES, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky
OJ L 314, 01.12.2009, s.8
Nařízení 1162/2009/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES
OJ L 314, 01.12.2009, s.10 
Nařízení 1216/2009/ES o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
OJ L 328, 15.12.2009, s.10
Rozhodnutí 2009/984/ES o stanovení platby nebo navrácení konečného zůstatku při uzavření programu v oblasti přechodných programů pro rozvoj venkova financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EZOZF) ze strany České republiky, Maďarska a Slovinska (oznámeno pod číslem K(2009) 10032)
OJ L 338, 19.12.2009, s.95
Nařízení 1225/2009/ES o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
OJ L 343, 22.12.2009, s.51
Nařízení 1272/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
OJ L 349, 29.12.2009, s.1
Nařízení 1298/2009/ES, kterým se pro rok 2010 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/ES
OJ L 353, 31.12.2009, s.9

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/864/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz sušeného masa „biltong“ z některých částí Jižní Afriky a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2009) 9362)
OJ L 314, 01.12.2009, s.97
Nařízení 1219/2009/ES, kterým se pro rok 2010 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory
OJ L 328, 15.12.2009, s.52
Nařízení 1234/2009/ES, kterým se pro rok 2010 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 330, 16.12.2009, s.73

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí
OJ L 343, 22.12.2009, s.74

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1196/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO, divizi 3M, plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států
OJ L 321, 08.12.2009, s.49
Nařízení 1212/2009/ES, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2010 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení 104/2000/ES
OJ L 327, 12.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/951/EU kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2009) 9870)
OJ L 328, 15.12.2009, s.70
Nařízení 1226/2009/ES ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
OJ L 330, 16.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/988/ES, kterým se Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu určuje jako subjekt odpovědný za provádění některých úkolů podle nařízení 1005/2008/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 10155)
OJ L 338, 19.12.2009, s.104
Nařízení 1268/2009/ES, kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2010 z některých omezení intenzity rybolovu a povinností týkajících se vedení záznamů podle nařízení 1098/2007/ES, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
OJ L 339, 22.12.2009, s.26
Nařízení 1224/2009/ES o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení 847/96/ES, 2371/2002/ES, 811/2004/ES, 768/2005/ES, 2115/2005/ES, 2166/2005/ES, 388/2006/ES, 509/2007/ES, 676/2007/ES, 1098/2007/ES, 1300/2008/ES a 1342/2008/ES a o zrušení nařízení 2847/93/ES, 1627/94/ES a 1966/2006/ES
OJ L 343, 22.12.2009, s.1
Nařízení 1279/2009/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
OJ L 344, 23.12.2009, s.23
Nařízení 1280/2009/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
OJ L 344, 23.12.2009, s.25
Nařízení 1281/2009/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení 104/2000/ES
OJ L 344, 23.12.2009, s.29
Nařízení 1282/2009/ES, kterým se mění nařízení 409/2009/ES, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost
OJ L 344, 23.12.2009, s.31
Nařízení 1287/2009/ES, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři
OJ L 347, 24.12.2009, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1187/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 318, 04.12.2009, s.1
Nařízení 1233/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 330, 16.12.2009, s.70

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1166/2009/ES, kterým se mění a opravuje nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
OJ L 314, 01.12.2009, s.27
Nařízení 1256/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
OJ L 338, 19.12.2009, s.20
Rozhodnutí 2009/986/ES, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v souvislosti s projektem „Ovoce do škol“
OJ L 338, 19.12.2009, s.99

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1173/2009/ES o určení intervenčních center pro pšenici tvrdou a rýži
OJ L 314, 01.12.2009, s.48
Nařízení 1240/2009/ES, kterým se mění nařízení 428/2008/ES, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
OJ L 332, 17.12.2009, s.52
Nařízení 1274/2009/ES o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ)
OJ L 344, 23.12.2009, s.3
Nařízení 1292/2009/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 675/2009/ES, 676/2009/ES a 677/2009/ES o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska, o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska a o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska, pokud jde o konečný datum nabídkového řízení
OJ L 347, 24.12.2009, s.22

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1204/2009/ES, kterým se mění nařízení 968/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 323, 10.12.2009, s.64

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA
Směrnice 2009/159/ES, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 336, 18.12.2009, s.29
Nařízení 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích
OJ L 342, 22.12.2009, s.59
Směrnice 2009/164/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 344, 23.12.2009, s.41

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. až 31.12. 2009