Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2008

Vydáno: 6. 1. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/896/ES o pokynech pro účely veterinárního dozoru založeného na míře rizika stanoveného směrnicí 2006/88/ES
OJ L 322, 02.12.2008, s. 30
Rozhodnutí 2008/897/ES, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2009 a následující roky
OJ L 322, 02.12.2008, s. 39
Rozhodnutí 2008/908/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumání jejich ročních programů sledování BSE
OJ L 327, 05.12.2008, s.24
Rozhodnutí 2008/920/ES, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2008 a kterým se mění rozhodnutí 2007/782/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím
OJ L 331, 10.12.2008, s.15
Rozhodnutí 2008/940/ES, kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Společenstvím
OJ L 335, 13.12.2008, s.61
Nařízení 1250/2008/ES, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o požadavky na osvědčení pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě 
OJ L 337, 16.12.2008, s.31
Nařízení 1251/2008/ES, kterým se provádí směrnice 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů 
OJ L 337, 16.12.2008, s.41
Nařízení 1252/2008/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1251/2008/ES a pozastavuje dovoz zásilek některých živočichů pocházejících z akvakultury z Malajsie do Společenství 
OJ L 337, 16.12.2008, s.76
Rozhodnutí 2008/946/ES, kterým se provádí směrnice 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na karanténu živočichů pocházejících z akvakultury
OJ L 337, 16.12.2008, s.94
Nařízení 1291/2008/ES o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením 2160/2003/ES, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení 798/2008/ES
OJ L 340, 19.12.2008, s.22
Nařízení 1294/2008/ES o změně nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky  
OJ L 340, 19.12.2008, s.41
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/902/ES o nezařazení napropamidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 326, 04.12.2008, s.35
Nařízení 1213/2008/ES o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů 
OJ L 328, 06.12.2008, s.9
Směrnice 2008/113/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení některých mikroorganismů jako účinných látek 
OJ L 330, 09.12.2008, s.6
Rozhodnutí 2008/934/ES o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky
OJ L 333, 11.12.2008, s.11
Rozhodnutí 2008/937/ES o nezařazení kyseliny sírové do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 334, 12.12.2008, s.88
Rozhodnutí 200/941/ES o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky
OJ L 335, 13.12.2008, s.91
Rozhodnutí 2008/943/ES o nezařazení kostního oleje do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 335, 13.12.2008, s.97
Směrnice 2008/116/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek aclonifenu, imidaklopridu a metazachloru 
OJ L 337, 16.12.2008, s.86
Rozhodnutí 2008/953/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Aureobasidium pullulans a fosforitanu disodného do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 338, 17.12.2008, s.62
Rozhodnutí 2008/954/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost
OJ L 338, 17.12.2008, s.64
Směrnice 2008/125/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu 
OJ L 344, 20.12.2008, s.78
Rozhodnutí 2008/967/ES o nezařazení oxidu uhelnatého do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 344, 20.12.2008, s.121
Rozhodnutí 2008/986/ES o nezařazení antrachinonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 352, 31.12.2008, s.48
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 1331/2008/ES, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin 
OJ L 354, 31.12.2008, s.1
Nařízení 1332/2008/ES o potravinářských enzymech a o změně směrnice 83/417/EHS, nařízení 1493/1999/ES, směrnice 2000/13/ES, směrnice 2001/112/ES a nařízení 258/97/ES 
OJ L 354, 31.12.2008, s.7
Nařízení 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách 
OJ L 354, 31.12.2008, s.16
Nařízení 1334/2008/ES o potravinářských přídatných látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení 1601/91/EHS, nařízení 2232/96/ES a 110/2008/ES a směrnice 2000/13/ES 
OJ L 354, 31.12.2008, s.34
 
6. KRMIVA
Nařízení 1253/2008/ES o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky 
OJ L 337, 16.12.2008, s.78
Nařízení 1290/2008/ES o povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako doplňkové látky 
OJ L 340, 19.12.2008, s.20
Nařízení 1292/2008ES o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky 
OJ L 340, 19.12.2008, s.36
Nařízení 1293/2008/ES, o povolení nového užití Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky
OJ L 340, 19.12.2008, s.38
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1195/2008, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Scottish Farmed Salmon (CHZO))
OJ L 323, 03.12.2008, s. 16
Nařízení 1204/2008/ES o zápisu určitých názvů do „rejstříku zaručených tradičních specialit“ uvedeného v nařízení 509/2006/ES o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (kodifikované znění)
OJ L 326, 04.12.2008, s.7
Nařízení 1229/2008/ES o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (San Simón da Costa (CHOP), Ail blanc de Lomagne (CHZO), Steirischer Kren (CHZO))
OJ L 333, 11.12.2008, s.
Nařízení 1259/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu d’Auvergne (CHOP))
OJ L 338, 17.12.2008, s.4
Nařízení 1305/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Maroilles nebo Marolles (CHOP))
OJ L 344, 20.12.2008, s.30
Nařízení 1313/2008/ES, kterým se mění nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 3/2008/ES o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 344, 20.12.2008, s.61
Nařízení 1326/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chaource (CHOP))
OJ L 345, 23.12.2008, s.20
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 1243/2008/ES, kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy 
OJ L 335, 13.12.2008, s.25
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 334, 12.12.2008, s.25
Nařízení 1254/2008/ES, kterým se upravuje nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 337, 16.12.2008, s.80
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/933/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 333, 11.12.2008, s.7
Rozhodnutí 2008/968/ES, kterým se povoluje uvedení na trh oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 344, 20.12.2008, s.123
Rozhodnutí 2008/986/ES, kterým se povoluje uvedení listů Morinda citrifolia na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 352, 31.12.2008, s.46
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1166/2008/ES o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení 571/88/ES 
OJ L 321, 01.12.2008, s.14
Nařízení 1187/2008/ES o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru uloženého prozatímního cla z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 322, 02.12.2008, s.1
Rozhodnutí 2008/903/ES o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis ve Švýcarské konfederaci
OJ L 327, 05.12.2008, s.15
Nařízení 1295/2008/ES o dovozu chmele ze třetích zemí
OJ L 340, 19.12.2008, s.45
Nařízení 1313/2008/ES, kterým se mění nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 3/2008/ES o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 344, 20.12.2008, s.61
Nařízení 1285/2008/ES o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení 136/2004/ES
OJ L 347, 23.12.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1165/2008/ES o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS 
OJ L 321, 01.12.2008, s.1
Nařízení 1249/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen
OJ L 337, 16.12.2008, s.3
 
18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1345/2008/ES, kterým se mění nařízení 2136/89/EHS o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek
OJ L 348, 24.12.2008, s.76
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
 
21. JEDLÉ OLEJE
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1221/2008/ES, kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2200/96/ES, 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 336, 13.12.2008, s.1
Nařízení 1327/2008/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2200/96/ES, 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 345, 23.12.2008, s.24
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1220/2008, kterým se mění nařízení 950/2006/ES, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
OJ L 330, 09.12.2008, s.5
Nařízení 1346/2008/ES, kterým se mění nařízení 950/2006/ES, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
OJ L 348, 24.12.2008, s.79
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
 
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1246/2008/ES, kterým se mění čl. 23 odst. 2 a přílohy II a III nařízení 479/2008/ES, pokud jde o převod finančních prostředků společné organizace trhu s vínem pro rozvoj venkova
OJ L 335, 13.12.2008, s.32
 
29. KOSMETIKA
Směrnice 2008/123/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku 
OJ L 340, 19.12.2008, s.71
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY