Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2007

Vydáno: 7. 1. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 1441/2007/ES, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny 
OJ L 322, 07.12.2007, s.12
Rozhodnutí 2007/795/ES o finančním příspěvku Společenství na rok 2007 pro studie, posouzení dopadů a hodnocení v oblastech bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky
OJ L 322, 07.12.2007, s.34
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/782/ES, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky
OJ L 314, 01.12.2007, s.29
Rozhodnutí 2007/785/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království, Rumunsku a Polsku
OJ L 316, 04.12.2007, s.62
Nařízení 1428/2007/ES, kterým se mění příloha VII nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 317, 05.12.2007, s.61
Nařízení 1432/2007/ES, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o označování a přepravu vedlejších produktů živočišného původu 
OJ L 320, 06.12.2007, s.13
Rozhodnutí 2007/796/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království
OJ L 322, 07.12.2007, s.37
Rozhodnutí 2007/803/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES (influenza ptáků), pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti
OJ L 323, 08.12.2007, s.42
Rozhodnutí 2007/816/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku
OJ L 326, 12.12.2007, s.32
Rozhodnutí 2007/832/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru
OJ L 329, 14.12.2007, s.56
Rozhodnutí 2007/833/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království
OJ L 329, 14.12.2007, s.59
Rozhodnutí 2007/838/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku
OJ L 330, 15.12.2007, s.51
Rozhodnutí 2007/843/ES o schválení programů pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus v některých třetích zemích v souladu s nařízením 2160/2003/ES a o změně rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o některé hygienické požadavky při dovozu drůbeže a násadových vajec
OJ L 332, 18.12.2007, s.81
Rozhodnutí 2007/844/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
OJ L 332, 18.12.2007, s.101
Rozhodnutí 2007/848/ES, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech nosnic druhu Gallus gallus
OJ L 333, 19.12.2007, s.83
Rozhodnutí 2007/849/ES, kterým se schvalují změny národního programu pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložené Finskem
OJ L 333, 19.12.2007, s.85
Rozhodnutí 2007/862/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku
OJ L 337, 21.12.2007, s.119
Nařízení 1576/2007/ES, kterým se mění nařízení 92/2005/ES, kterým se provádí nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu 
OJ L 340. 22.12.2007, s.89
Rozhodnutí 2007/869/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích
OJ L 340, 22.12.2007, s.104
Rozhodnutí 2007/878/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu, Polsku a ve Spojeném království
OJ L 344, 28.12.2007, s.54
Rozhodnutí 2007/885/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu 
OJ L 346, 29.12.2007, s.23
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/794/ES, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
OJ L 320, 06.12.2007, s.35
Nařízení 1451/2007/ES o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh 
OJ L 325, 11.12.2007, s.3
Směrnice 2007/73/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxakarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin 
OJ L 329, 14.12.2007, s.40
Rozhodnutí 2007/842/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu
OJ L 332, 18.12.2007, s.80
Směrnice 2007/76/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fludioxonylu, klomazonu a prosulfokarbu 
OJ L 337, 21.12.2007, s.100
 
6. KRMIVA
Nařízení 1500/2007/ES o povolení nového užití přípravku 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako doplňkové látky 
OJ L 333, 19.12.2007, s.54
Nařízení 1501/2007/ES o povolení nového užití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky 
OJ L 333, 19.12.2007, s.57
Nařízení 1519/2007/ES, kterým se mění nařízení 2430/1999/ES, 418/2001/ES a 162/2003/ES, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek 
OJ L 335, 20.12.2007, s.15
Nařízení 1520/2007/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech 
OJ L 335, 20.12.2007, s.17
Nařízení 1521/2007/ES o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky 
OJ L 335, 20.12.2007, s.24
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
Rozhodnutí 2007/802/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích
OJ L 323, 08.12.2007, s.40
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1431/2007/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d’olive de Nyons (CHOP))
OJ L 320, 06.12.2007, s.12
Nařízení 1485/2007/ES o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Bísaro Transmontano nebo Carne de Porco Transmontano (CHOP), Szegedi szalámi nebo Szegedi téliszalámi (CHOP), Pecorino di Filiano (CHOP), Cereza del Jerte (CHOP), Garbanzo de Fuentesaúco (CHZO), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (CHZO), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (CHZO), Skalický trdelník (CHZO))
OJ L 330, 15.12.2007, s.13
Nařízení 1486/2007/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olives noires de Nyons (CHOP))
OJ L 330, 15.12.2007, s.15
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 1517/2007/ES, kterým se mění příloha III nařízení 2092/91/EHS, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv
OJ L 335, 20.12.2007, s.13
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1516/2007/ES, kterým se v souladu s nařízením 842/2006/ES stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny 
OJ L 335, 20.12.2007, s.10
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 1474/2007/ES, kterým se mění nařízení 1538/91/EHS, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1906/90/EHS o některých obchodních normách pro drůbeží maso
OJ L 329, 14.12.2007, s.14
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1544/2007/ES, o změně nařízení 2707/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
OJ L 337, 21.12.2007, s.64
Nařízení 1546/2007/ES, kterým se mění nařízení 1898/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
OJ L 337, 21.12.2007, s.68
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1476/2007/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro průmyslové využití a o změně nařízení 1059/2007/ES a 1060/2007/ES
OJ L 329, 14.12.2007, s.17
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1433/2007/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 320, 06.12.2007, s.18
Nařízení 1471/2007/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 329, 14.12.2007, s.9
Nařízení 1472/2007/ES, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odchylka od nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 329, 14.12.2007, s.12
 
Úřední věstník ES, 1. 12. až 31. 12. 2007