Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2006

Vydáno: 4. 1. 2007
Autor: pospisilova

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Výběr je zaměřen především na hledisko bezpečnosti a jakosti potravin. Nejsou zahrnuty ekonomické nástroje řízení výroby a obchodu v ES. Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
 
Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu
Rozhodnutí 2006/875/ES, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007
OJ L 337, 05.12.2006, s.46
Rozhodnutí 2006/876/ES, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a prevence zoonóz předložené Bulharskem a Rumunskem pro rok 2007 a kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES
OJ L 337, 05.12.2006, s.57
Rozhodnutí 2006/854/ES, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh V a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty
Dohoda ve formě výměny dopisů, které tvoří dohodu s Novým Zélandem o změně přílohy V a přílohy VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty
OJ L 338, 05.12.2006, s.1, 3
Rozhodnutí 2006/855/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu
OJ L 338, 05.12.2006, s.45
Nařízení 1805/2006/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o thiamfenikol, fenvalerát a meloxikam 
OJ L 343, 08.12.2006, s.66
Rozhodnutí 2006/912/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/723/ES a 2005/873/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2006
OJ L 346, 09.12.2006, s.59
Nařízení 1831/2006 /ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin 
OJ L 354, 14.12.2006, s.5
Rozhodnutí 2006/935/ES, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku
OJ L 355, 15.12.2006, s.105
Směrnice 2006/113/ES o požadované jakosti vod pro měkkýše
OJ L 376, 27.12.2006, s.14
Nařízení 1923/2006/ES, kterým se mění nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 404, 30.12.2006, s.1
 
Opatření u potravin rostlinného původu
Nařízení 1790/2006/ES, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství
OJ L 339, 06.12.2006, s.8
Směrnice 2006/131-136/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek: ethamidofos, procymidon, flusilazol, fenarimol, karbendazim, dinokap 
OJ L 349, 12.12.2006, s.17, 22, 27, 32, 37, 42
Rozhodnutí 2006/927/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flubendiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS
OJ L 354, 14.12.2006, s.52
Nařízení 1849/2006/ES, kterým se mění nařízení 2032/2003/ES o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh 
OJ L 355, 15.12.2006, s.63
Nařízení 1850/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky
OJ L 355, 15.12.2006, s.72
Doporučení kontrolního úřadu ESVO č. 143/06/COL ze dne 11. května 2006 o kontrolním programu na rok 2006 k zajištění dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých jiných produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a o vnitrostátním kontrolním programu na rok 2007
OJ L 366, 21.12.2006, s.87
Doporučení kontrolního úřadu ESVO č. 144/06/COL ze dne 11. května 2006 o snížení přítomnosti dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů v krmivech a potravinách

OJ L 366, 21.12.2006, s.93

Nařízení 1980/2006/ES, kterým se stanoví přechodná opatření měnící nařízení 2076/2002/ES a rozhodnutí 2001/245/ES, 2002/928/ES a 2006/797/ES, pokud jde o další používání některých účinných látek neuvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Bulharska 
OJ L 368, 23.12.2006, s.96
Rozhodnutí 2006/1009/ES o nezařazení dimethenamidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 379, 28.12.2006, s.125
Rozhodnutí 2006/1009/ES o nezařazení fosalonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 379, 28.12.2006, s.127
Nařízení 2024/2006/ES, kterým se stanoví přechodná opatření odchylující se od nařízení 2076/2002/ES a rozhodnutí 1998/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících některé účinné látky neuvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Rumunska 
OJ L 384, 29.12.2006, s.75
Rozhodnutí 2006/966/ES o nezařazení alachloru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku
OJ L 397, 30.12.2006, s.28
Směrnice 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice 
OJ L 414, 30.12.2006, s.78
 
Dozor nad potravinami, monitoring
Rozhodnutí 2006/911/ES, kterým se mění směrnice 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů
OJ L 346, 09.12.2006, s.41
Rozhodnutí 2006/926/ES, kterým se s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly
OJ L 354, 14.12.2006, s.52
 
PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata do potravin
Směrnice 2006/128/ES, kterou se mění a opravuje směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách 
OJ L 346, 09.12.2006, s.6
Směrnice 2006/129/ES, kterou se mění a opravuje směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla
OJ L 346, 09.12.2006, s.15
DOPLŇKOVÉ LÁTKY DO KRMIV 
Nařízení 1876/2006/ES o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech 
OJ L 360, 19.12.2006, s.126
Nařízení 2028/2006/ES, kterým se mění nařízení 600/2005/ES, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů 
OJ L 414, 30.12.2006, s.26
 
kONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (nahrazuje nařízení 466/2001/ES)
OJ L 364, 20.12.2006, s.5
Nařízení 1882/2006/ES, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách 
OJ L 364, 20.12.2006, s.25
Nařízení 1883/2006/ES, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu množství dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v určitých potravinách 
OJ L 364, 20.12.2006, s.32
 
MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2023/2006/ES o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami 
OJ L 384, 29.12.2006, s.75
 
OZNAČOVÁNÍ
Směrnice 2006/142/ES, kterou se mění příloha IIIa směrnice 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin (doplněn vlčí bob a měkkýši)
OJ L 368, 23.12.2006, s.110 
Nařízení 1898/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 510/2006/ES o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
OJ L 369, 23.12.2006, s.1
Nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
OJ L 404, 30.12.2006, s.9
 
ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA a doplňky stravy
Směrnice 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění)
OJ L 339, 06.12.2006, s.16
Směrnice 2006/82/ES, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a směrnice 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely
OJ 362, 20.12.2006, s.94
Směrnice 2006/141/ES o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (změny definic, náhrada směrnice 91/321/EHS)
OJ L 401, 30.12.2006, s.1
Nařízení 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin („nařízení o fortifikaci“)
OJ L 404, 30.12.2006, s.26
 
PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 1997/2006/ES, kterým se mění nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin 
OJ L 379, 28.12.2006, s.1
Nařízení 1991/2006/ES, kterým se mění nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin 
OJ L 411, 30.12.2006, s.18
 
GMO a „Novel Foods“
Nařízení 1981/2006/ES o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení 1829/2003/ES týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy 
OJ L 368, 23.12.2006, s.99
 
VÝZKUM
Nařízení 1906/2006/ES, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013)
OJ L 391, 30.12.2006, s.1
Rozhodnutí 2006/971-975/ES o zvláštních programech „Spolupráce“, „Myšlenky“, „Lidé“, „Kapacity“a programu prováděném Společným výzkumným střediskem, kterými se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
OJ L 400, 30.12.2006, s.86, 242, 269, 298, 367
Rozhodnutí (?nařízení) 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
OJ L 412, 30.12.2006, s.1
 
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2006/906/ES o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999
OJ L 346, 09.12.2006, s.26
Nařízení 1875/2006/ES, kterým se mění nařízení 2454/93/EHS, kterým se provádí nařízení 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství 
OJ L 360, 19.12.2006, s.64
Nařízení 1854/2006/ES, kterým se pro rok 2007 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení 3846/87/EHS
OJ L 361, 19.12.2006, s.1
Rozhodnutí 2006/999/ES Rady přidružení ES–Turecko č. 2/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění protokoly 1 a 2 k rozhodnutí č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty
OJ 367, 22.12.2006, s.68
Nařízení 1897/2006/ES, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 395, 30.12.2006, s.1
 
RYBY a vodní živočichové
Nařízení 1759/2006/ES, kterým se mění nařízení 104/2000/ES o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
OJ L 335, 01.12.2006, s.3
Nařízení 2015/2006/ES, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství
OJ L 384, 29.12.2006, s.28
 
OVOCE, ZELENINA, Suché plody A VÝROBKY Z NICH
Směrnice 2006/127/ES, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny 
OJ l 343, 08.12.2006, s.82
 
CUKR, MED, Kakao, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1832/2006/ES, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
OJ L 354, 14.12.2006, s.8
 
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1951/2006/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o obchodní úpravu vín ošetřovaných v nádobách ze dřeva
OJ L 367, 22.12.2006, s.46
 
Official Journal of European Communities, od 1. 12. do 31. 12 2006