Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2008

Vydáno: 3. 12. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/829/ES, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE
OJ L 294, 01.11.2008, s.4
Rozhodnutí 2008/855/ES o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech
OJ L 302, 13.11.2008, s.19
Rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru
OJ L 307, 18.11.2008, s.9
Oprava nařízení 807/2001/ES, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (  Úř. věst. L 118 ze dne 27.4.2001) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 32, s. 135)
OJ L 307, 18.11.2008, s.21
Rozhodnutí 2008/883/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o regionalizaci pro Brazílii v seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství
OJ L 316, 26.11.2008, s.14
Směrnice 2008/97/ES, kterou se mění směrnice 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 
OJ L 318, 28.11.2008, s.9
 
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/832/ES o nezařazení bromuconazolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 295, 04.11.2008, s.53
Rozhodnutí 2008/840/ES o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
OJ L 300, 11.11.2008, s.36
Rozhodnutí 2008/857/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu
OJ L 302, 13.11.2008, s.28
Rozhodnutí 2008/865/ES o nezařazení chlorátu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 307, 18.11.2008, s.7
Směrnice 2008/107/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek abamektinu, epoxykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroximátu a tralkoxydimu 
OJ L 316, 26.11.2008, s.4
Rozhodnutí 2008/882/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/63/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě
OJ L 316, 26.11.2008, s.12
Směrnice 2008/108/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek flutolanilu, benfluralinu, fluazinamu, fuberidazolu a mepikvátu 
OJ L 317, 27.11.2008, s.6
 
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Rozhodnutí 2008/831/ES, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES
OJ L 295, 04.11.2008, s.50
Oprava směrnice 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (Úř. věst. L 226 ze dne 22.9.1995) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 15, s. 218)
OJ L 303, 14.11.2008, s.25
Oprava směrnice 95/45/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (Úř. věst. L 226 ze dne 22.9.1995) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 15, s. 218)
OJ L 309, 18.11.2008, s.41
 
6. KRMIVA
Nařízení 1095/2008/ES, kterým se mění nařízení 109/2007/ES, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky monensinát sodný (Coxidin)
OJ L 298, 07.11.2008, s.3
Nařízení 1096/2008/ES, kterým se mění nařízení 1356/2004/ES, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky „Elancoban“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek 
OJ L 298, 07.11.2008, s.5
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1116/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bœuf de Bazas (CHZO), Kainuun rönttönen (CHZO))
OJ L 300, 12.11.2008, s.3
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Rozhodnutí 2008/864/ES o návrhu vyhlášky České republiky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
OJ L 307, 20.11.2008, s.4
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
4. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2008/889/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
OJ L 318, 28.11.2008, s.12
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/837/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 299, 08.11.2008, s.36
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
OJ L 299. 08,11.2008, s.25
Směrnice 98/2008/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic 
OJ L 312, 22.11.2008, s.3
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1180/2008/ES, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa na území Ruské federace
OJ L 319, 29.11.2008, s.44
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
 
21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 1183/2008/ES, kterým se mění nařízení 1019/2002/ES o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 319, 29.11.2008, s.51
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
 
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1087/2008/ES, kterým se mění nařízení 423/2008/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, pokud jde o přílohu XVII
OJ L 297, 06.11.2008, s.11
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY