Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2009

Vydáno: 2. 2. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/6/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti
OJ L 4, 08.01.2009, s.15
Rozhodnutí 2009/19/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/655/ES, pokud jde o schválení plánů nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v některých členských státech, a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství na roky 2007 a 2008
OJ L 8, 13.01.2009, s.31

Nařízení 94/2009/ES, kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v Irsku formou režimu odstraňování
OJ L 29, 31.01.2009, s.41

 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/28/ES o nezařazení flurprimidolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 10, 15.01.2009, s.25
Rozhodnutí 2009/65/ES o nezařazení 2-naftyloxyoctové kyseliny do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 23, 27.012009, s.33
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2009/64/ES, kterým se podle směrnice 2006/7/ES určí za n rovnocennosti mikrobiologických metod mezinárodní norma ISO 17994:2004
OJ L 23, 27.012009, s.3
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách
OJ L 6, 10.01.2009, s.20
 
6. KRMIVA
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 41/2009/ES o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku 
OJ L 16, 21.012009, s.3
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2009/38/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly v Německu, Francii, Itálii a Rakousku
OJ L 13, 17.01.2009, s.32
Rozhodnutí 2009/73/ES o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí oxidu dusného
OJ L 24, 28.01.2009, s.18
Nařízení 72/2009/ES o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení 247/2006/ES, 320/2006/ES, 1405/2006/ES, 1234/2007/ES, 3/2008/ES, 479/2008/ES a zrušením nařízení 1883/78/EHS, 1254/89/EHS, 2247/89/EHS, 2055/93/EHS, 1868/94/ES, 2596/97/ES, 1182/2005/ES a  315/2007/ES
OJ L 30, 31.01.2009, s.1
Nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení 1290/2005/ES, 247/2006/ES, 378/2007/ES a zrušuje nařízení 1782/2003/ES
OJ L 30, 31.01.2009, s.16
Nařízení 74/2009/ES, kterým se mění nařízení 698/2005/ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
OJ L 30, 31.01.2009, s.100

 

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 43/2009/ES, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
OJ L 22, 26.01.2009, s.1
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 76/2009/ES o změně nařízení 504/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 23, 27.01.2009, s.3
 
21. JEDLÉ OLEJE
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 13/2009/ES, kterým se mění nařízení 1290/2005/ES o financování společné zemědělské politiky a nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“
OJ L 5, 09.01.2009, s.1
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
 
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 42/2009/ES, kterým se mění nařízení 555/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
OJ L 16, 21.01.2009, s.6
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY