Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2008

Vydáno: 2. 2. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 21/2008/ES, kterým se mění příloha X nařízení 999/2001/ES, pokud jde o seznamy zrychlených testů (BSE)
OJ L 9, 12.01.2008, s.3
Rozhodnutí 2008/61/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie
OJ L 15, 18.01.2008, s.33
Nařízení 61/2008/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dinoproston 
OJ L 22, 25.01.2008, s.6
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/20/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení ipkonazolu a maltodextrinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 1, 04.01.2008, s.5
Rozhodnutí 2008/47/ES, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z ní získaných s ohledem na přítomnost aflatoxinů
OJ L 11, 15.01.2008, s.12
Rozhodnutí 2008/56/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benthiavalikarb, proquinazid a thiosíran stříbrný
OJ L 14, 17.01.2008, s.26
Nařízení 33/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I 
OJ L 15, 18.01.2008, s.5
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2008/35/ES o návrhu nařízení Řecké republiky o označování pekárenských výrobků z mraženého těsta
OJ L 11.01.2008, s.13
Směrnice 2008/5/ES o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici 2000/13/ES, při označování určitých potravin
OJ L 27, 31.01.2008, s.12
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/36/ES, kterým se povoluje uvádění rýžových nápojů s přidanými fytosteroly/fytostanoly na trh jako nových potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 8, 11.01.2008, s.15
Rozhodnutí 2008/62/ES k článkům 111 a 172 polského návrhu zákona o geneticky modifikovaných organismech, oznámeným Polskou republikou podle čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES jakožto odchylky od ustanovení směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí
OJ L 16, 19.01.2008, s.17
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 22/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí
OJ L 9, 12.01.2008, s.6
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 40/2008/ES, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
OJ L 19, 23.01.2008, s.1
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2008/58/ES, kterým se povoluje přikyselení hroznového moštu a vína vyprodukovaných ve vinařských zónách B Rakouska v hospodářském roce 2007/08
OJ L 15, 18.01.2008, s.28