Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2008

Vydáno: 4. 6. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2 “.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

 

1. HYGIENA A BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Rozhodnutí 200/351/ES, kterým se mění rozhodnutí 2000/57/ES, pokud jde o události, jež mají být oznamovány v rámci systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí

OJ L 117, 01.05.2008, s. 40
Nařízení 437/2008/ES, kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o požadavky na zpracování mléka a mléčných výrobků definovaných jako materiál kategorie 3 
OJ L 132, 22.05.2008, s.7
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/353/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky cyflufenamid, FEN 560 a flonicamid
OJ L 117, 01.05.2008, s. 45
Nařízení 416/2008/ES, kterým se mění nařízení 3600/92/EHS, pokud jde o hodnocení účinné látky metalaxylu v rámci čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
OJ L 125, 09.05.2008, s.25
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Rozhodnutí 2008/352/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro guarovou gumu pocházející nebo zasílanou z Indie vzhledem k riziku kontaminace těchto produktů pentachlorfenolem a dioxiny
OJ L 117, 01.05.2008, s. 42
 
6. KRMIVA
Nařízení 393/2008/ES o povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky 
OJ L 117, 01.05.2008, s. 20
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 390/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lenteja de la Armuña (CHZO))
OJ L 117, 01.05.2008, s. 13
Nařízení 392/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ternasco de Aragón (CHZO))
OJ L 117, 01.05.2008, s. 16
Nařízení 417/2008/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 510/2006/ES o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
OJ L 125, 09.05.2008, s.27
Nařízení 433/2008/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Český kmín (CHOP))
OJ L 131, 21.05.2008, s.3
Nařízení 434/2008/ES, o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordero de Navarra nebo Nafarroako Arkumea (CHZO))
OJ L 131, 21.05.2008, s.4
Nařízení 438/2008/ES, kterým se ruší zápis některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ((Löwensteiner Mineralquelle (CHOP), Bad Niedernauer Quelle (CHOP), Kisslegger Mineralquelle (CHOP), Teinacher Mineralquellen (CHOP), Lieler Quelle (CHOP), Gemminger Mineralquelle (CHOP), Überkinger Mineralquellen (CHOP))
OJ L 132, 22.05.2008, s.14
Nařízení 465/2008/ES, kterým se v souladu s nařízením 793/93/ES dovozcům a výrobcům některých látek, které mohou být perzistentní, bioakumulační a toxické a jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek, ukládají požadavky na zkoušení a informace 
OJ 139, 29.05.2008, s.8
Nařízení 440/2008/ES, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
OJ 142, 31.05.2008, s.1
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 404/2008/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství, pokud jde o povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a použití ethylenu
OJ L 120, 07.05.2008, s.8
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2008/359/ES, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu
OJ L 120, 07.05.2008, s.15
Nařízení 361/2008/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
OJ L 121, 07.05.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 412/2008/ES o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
OJ L 125, 09.05.2008, s.7
Nařízení 413/2008/ES, kterým se mění a opravuje nařízení 27/2008/ES o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska
OJ L 125, 09.05.2008, s.15
Rozhodnutí 2008/364/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Litvě
OJ L 125, 09.05.2008, s.32
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2008/392/ES, kterým se provádí směrnice 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti
OJ L 138, 28.05.2008, s.12
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 467/2008/ES, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ 139, 29.05.2008, s.12
 
21. JEDLÉ OLEJE
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 460/2008/ES, kterým se mění nařízení 85/2004/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka
OJ L 138, 28.05.2008, s.3
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 402/2008/ES o postupech pro dovoz žita z Turecka
OJ L 120, 07.05.2008, s.3
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 403/2008/ES, kterým se pro dodací období 2008/09 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
OJ L 120, 07.05.2008, s.6
 
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 423/2008/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
OJ L 127, 15.05.2008, s.13
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY