Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2009

Vydáno: 6. 5. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=4

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2009/321/ES, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 2564)
OJ L 95, 08.04.2009, s.42
Rozhodnutí 2009/322/ES o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2009) 2593)
OJ L 95, 08.04.2009, s.44

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/317/ES, kterým se mění rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde leteckou přepravu zvířat, tranzit zvířat přes některé třetí země a veterinární osvědčení pro některé maso lichokopytníků a pro některé čerstvé maso určené k tranzitu a skladování (oznámeno pod číslem K(2009) 2273)
OJ L 94, 08.04.2009, s.100
Rozhodnutí 2009/333/ES o finančním příspěvku Společenství na rok 2009 na elektronizaci veterinárních postupů, systém oznamování chorob zvířat, komunikační opatření a studie a hodnocení a o přímém grantu OIE na základě čl. 168 odst. 1 písm. c) nařízení (ES, Euratom) 2342/2002/ES
OJ L 101, 21.04.2009, s.18
Rozhodnutí 2009/342/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, prohlášení některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu a prohlášení Polska a Slovinska za úředně prosté tuberkulózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 2972)
OJ L 104, 24.04.2009, s.51

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2009/25/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky pyraklostrobinu
OJ L 91, 02.04.2009, s.20
Rozhodnutí 2009/311/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky topramezon, fluorid sulfurylu a slabý kmen viru žluté mozaiky cukety(oznámeno pod číslem K(2009) 2348)
OJ L 91, 02.04.2009, s.25
Rozhodnutí 2009/324/ES o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2009) 2566)
OJ L 96, 15.04.2009, s.37
Nařízení 316/2009/ES, kterým se mění nařízení 1973/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1782/2003/ES ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
OJ L 100, 18.04.2009, s.3
Směrnice 2009/37/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení chlormekvátu, sloučenin mědi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zeta-cypermethrinu jako účinných látek
OJ L 104, 24.04.2009, s.23

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 267/2009/ES, kterým se mění nařízení 1295/2008/ES o dovozu chmele ze třetích zemí
OJ L 90, 02.04.2009, s.3

6. KRMIVA
Nařízení 270/2009/ES o povolení přípravku 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)
OJ L 91, 02.04.2009, s.3
Nařízení 271/2009/ES o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE)
OJ L 91, 03.04.2009, s.5
Oprava nařízení 271/2009/ES ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) (  Úř. věst. L 91 ze dne 3.4.2009)
OJ L 94, 08.04.2009, s.112
Nařízení 322/2009/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech
OJ L 101, 21.04.2009, s.9

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 287/2009/ES o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky
OJ L 94, 08.04.2009, s.17

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 286/2009/ES o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melva de Andalucía (CHZO), Caballa de Andalucía (CHZO), Ovos Moles de Aveiro (CHZO), Castagna di Vallerano (CHOP))
OJ L 94, 08.04.2009, s.15
Nařízení 323/2009/ES o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Wielkopolski ser smażony (CHZO), Budapesti téliszalámi (CHZO))
OJ L 101, 21.04.2009, s.14
Nařízení 324/2009/ES, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu specifikace chráněného označení původu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jamón de Teruel (CHOP))
OJ L 101, 21.04.2009, s.16
Nařízení 326/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Andruty kaliskie (CHZO))
OJ L 102, 22.04.2009, s.3

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 349/2009/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 106, 28.04.2009, s.5

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/344/ES, kterým se povoluje uvedení proteinu umožňujícího přežití mikrobiálních buněk při teplotách pod bodem mrazu (Ice Structuring Protein (ISP)) typu III HPLC 12 na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 2929)
OJ L 105, 25.04.2009, s.14
Rozhodnutí 2009/345/ES, kterým se povoluje uvedení vitaminu K2 (menachinonu) z Bacillus subtilis natto na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 2935)
OJ L 105, 25.04.2009, s.16
Rozhodnutí 2009/348/ES, kterým se povoluje uvedení lykopenu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 2975)
OJ L 106, 28.04.2009, s.55
Rozhodnutí 2009/355/ES, kterým se povoluje uvedení lykopenového oleoresinu z rajčat na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 3036)
OJ L 109, 30.04.2009, s.4

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 273/2009/ES, kterým se provádí nařízení 2913/92/ES, kterým se vydává celní kodex Společenství, a stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93
OJ L 91, 02.04.2009, s.14
Nařízení 312/2009/ES, kterým se mění nařízení  2454/93/EHS, kterým se provádí nařízení 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství
OJ L 98, 17.04.2009, s.3
Doporučení 2009/329/ES ze dne 26. března 2009 o pokynech k ochraně údajů v rámci systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) (oznámeno pod číslem K(2009) 2041)
OJ L 100, 18.04.2009, s.12
Nařízení 330/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2494/95/ES, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen
OJ L 103, 23.04.2009, s.6
Nařízení 332/2009/ES, kterým se mění příloha I nařízení  2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o celním sazebníku
OJ L 104, 24.04.2009, s.3
Nařízení 355/2009/ES ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení 2869/95/ES o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a nařízení 2868/95/ES, kterým se provádí nařízení 40/94/ES o ochranné známce Společenství
OJ L 109, 30.04.2009, s.3

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 314/2009/ES, kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v části Spojeného království formou režimu odstraňování
OJ L 98, 17.04.2009, s.26

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2009/309/ES, kterým se zrušuje 13 bezúčinných rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2009) 1096)
OJ L 90, 02.04.2009, s.24
Rozhodnutí 2009/310/ES, kterým se schvalují žádosti Kypru, Malty, Rakouska, Rumunska a Slovenska o výjimku z povinnosti vypracovat plán řízení stavu úhořů v souladu s nařízením 1100/2007/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 2231)
OJ L 91, 02.04.2009, s.23
Nařízení 319/2009/ES, kterým se vymezuje oblast působnosti konečného antidumpingového cla uloženého nařízením 85/2006/ES z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
OJ L 101, 21.04.2009, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 296/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro správní pomoc při vývozu některých sýrů, na který se vztahuje režim kvót a zvláštní zacházení při dovozu do Spojených států amerických (přepracované znění)
OJ L 95, 09.04.2009, s.9
Nařízení 316/2009/ES, kterým se mění nařízení 1973/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1782/2003/ES ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
OJ L 100, 18.04.2009, s.3

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“
OJ L 94, 08.04.2009, s.38
Nařízení 313/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
OJ L 98, 17.04.2009, s.24

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 274/2009/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2009/10
OJ L 91, 02.04.2009, s.16
Nařízení 281/2009/ES, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2009/10
OJ L 93, 07.04.2009, s.20

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA
Směrnice 2009/36/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku
OJ L 98, 17.04.2009, s.31

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1.4. až 30.4. 2009