Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2008

Vydáno: 9. 5. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
1. HYGIENA, BEZPEČNOST  
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 311/2008/ES, kterým se mění nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky 
OJ L 93, 04.04.2008, s.11
Nařízení 313/2008/ES, kterým se stanoví odchylka od 1445/95/ES, pokud jde o požadavky na dovoz hovězího masa z Brazílie
OJ L 93, 04.04.2008, s.3
Nařízení 301/2008/ES, kterým se upravuje příloha I nařízení 882/2004/ES o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
OJ L 97, 09.04.2008, s.85
Rozhodnutí 2008/297/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii
OJ L 101, 11.04.2008, s.22
Nařízení 357/2008/ES, kterým se mění příloha V nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 111, 23.04.2008, s.3
Rozhodnutí 2008/330/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku
OJ L 114, 26.04.2008, s.94
Rozhodnutí 2008/337/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení 21/2004/ES, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz
OJ L 115, 29.04.2008, s.33
Rozhodnutí 2008/338/ES, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/438/ES, pokud jde o syrové mléko a výrobky ze syrového mléka z Austrálie a mléko a mléčné výrobky ze Srbska, a aktualizuje záznam v uvedené příloze pro Švýcarsko
OJ L 115, 29.04.2008, s.35
Rozhodnutí 2008/341/ES, kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz
OJ L 115, 29.04.2008, s.44
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2008/41/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky chloridazonu 
OJ L 89, 01.04.2008, s. 12
Směrnice 2008/44/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek benthiavalikarbu, boscalidu, karvonu, fluoxastrobinu, Paecilomyces lilacinus a prothiokonazolu 
OJ L 94, 05.04.2008, s. 13
Směrnice 2008/45/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky metconazolu 
OJ L 94, 05.04.2008, s. 21
Rozhodnutí 2008/296/ES o nezařazení azocyklotinu, cyhexatinu a thidiazuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky
OJ L 101, 11.04.2008, s.9
Rozhodnutí 2008/317/ES o nezařazení rotenonu, výtažku z přesličky (Equisetum) a chinin-hydrochloridu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto látky
OJ L 108, 18.04.2008, s.30
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2008/339/ES, kterým se mění příloha XI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky
OJ L 115, 29.04.2008, s.39
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 340/2008/ES o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení 1907/2006/ESo registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 107, 17.04.2008, s.6
 
6. KRMIVA
Nařízení 299/2008/ES, kterým se mění nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
OJ L 97, 09.04.2008, s.67
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 353/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení 1924/2006/ES 
OJ L 109, 19.04.2008, s. 11
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 345/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 108, 18.04.2008, s. 8
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/289/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „Bt 63“ v produktech z rýže
OJ L 96, 09.04.2008, s.29
Nařízení 298/2008/ES, kterým se mění nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
OJ L 97, 09.04.2008, s.64
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Doporučení 2008/345/ES o kodexu chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií
OJ L 116, 30.04.2008, s.46
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 382/2008/ES o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Přepracované znění)
OJ L 115, 29.04.2008, s.10
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2008/290/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku
OJ L 96, 09.04.2008, s.35
 
21. JEDLÉ OLEJE
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 292/2008/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2200/96/ES 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 90, 02.04.2008, s. 3
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
 
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY