Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2009

Vydáno: 6. 8. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=7

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení  882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES
OJ L 194, 25.07.2009, s.11

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 581/2009/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o gamithromycin
OJ L 175, 04.07.2009, s.3
Nařízení 582/2009/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o diklofenak
OJ L 175, 04.07.2009, s.5
Nařízení 616/2009/ES, kterým se provádí směrnice 2005/94/ES, pokud jde o schválení úseků chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí s ohledem na influenzu ptáků a doplňující preventivní opatření pro biologickou bezpečnost v takových úsecích
OJ L 181, 14.07.2009, s.16
Rozhodnutí 2009/557/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 5608)
OJ L 191, 23.07.2009, s.72
Rozhodnutí 2009/560/ES, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství poskytovaný určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2009) 5475)
OJ L 194, 25.04.2009, s.56
Rozhodnutí 2009/580/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/433/ES, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení klasického moru prasat v Německu v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2009) 5866)
OJ L 198, 30.07.2009, s.82
Rozhodnutí 2009/581/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Cloppenburgu, Německo, v prosinci 2008 a v lednu 2009 (oznámeno pod číslem K(2009) 5869)
OJ L 198, 30.07.2009, s.83
Rozhodnutí 2009/582/ES o financování zvláštních nouzových opatření na ochranu Společenství před vzteklinou
OJ L 198, 30.07.2009, s.85

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2009/77/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorsulfuronu, cyromazinu, dimethachloru, etofenproxu, lufenuronu, penkonazolu, triallatu a triflusulfuronu
OJ L 172, 02.07.2009, s.23
Rozhodnutí 2009/535/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání s ohledem na možné zařazení látky BAS 650 F do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 5369)
OJ L 179, 10.07.2009, s.66
Směrnice 2009/82/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tetrakonazolu
OJ L 196, 28.02.2009, s.10
Rozhodnutí 2009/562/ES o nezařazení metamu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 196, 28.07.2009, s.22
Směrnice 2009/84/ES, kterou se mění příloha I směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 197, 29.07.2009, s.67
Směrnice 2009/85/ES , kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kumatetralyl do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 198, 30.07.2009, s.28
Směrnice 2009/86/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fenpropimorf do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 198, 30.07.2009, s.31
Směrnice 2009/87/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky indoxakarb do přílohy I uvedené směrnice 
OJ L 198, 30.07.2009, s.35
Rozhodnutí 2009/579/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselinu askorbovou, benalaxyl-M, mandipropamid, novaluron, proquinazid, spirodiklofen a spiromesifen (oznámeno pod číslem K(2009) 5582)
OJ L 198, 30.07.2009, s.80
Směrnice 2009/88/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiakloprid do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 199, 31.07.2009, s.15
Směrnice 2009/89/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dusík do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 199, 31.07.2009, s.19

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 611/2009/ES, kterým se opravuje nařízení 1276/2008/ES o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol
OJ L 180, 11.07.2009, s.15

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 609/2009/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 180, 11.07.2009, s.3
Nařízení 648/2009/ES, kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2008/09
OJ L 192, 24.07.2009, s.13

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 674/2009/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 196, 28.07.2009, s.3
Nařízení 681/2009/ES, kterým se ukončuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení 192/2007/ES, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Malajsie, opětovně ukládá clo z dovozu jednoho vývozce z této země a ukončuje celní evidence tohoto dovozu
OJ L 197, 29.07.2009, s.18
Nařízení 682/2009/ES o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 197, 29.07.2009, s.20

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 583/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceto Balsamico di Modena (CHZO))
OJ L 175, 04.07.2009, s.7
Nařízení 647/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brněnské pivo nebo Starobrněnské pivo (CHZO))
OJ L 192, 24.07.2009, s.11
Nařízení 607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 193, 24.07.2009, s.60
Nařízení 667/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola Romana (CHOP))
OJ L 194, 25.07.2009, s.5

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Oprava nařízení 41/2009/ES ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku (  Úř. věst. L 16 ze dne 21.1.2009)
OJ L 171, 01.07.2009, s.48

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2009/69/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem
OJ L 175, 04.07.2009, s.12
Nařízení 585/2009/ES, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o osvědčení o náhradě pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
OJ L 176, 07.07.2009, s.3
Nařízení 586/2009/ES, kterým se mění nařízení 1043/2005/ES, pokud jde o dobu platnosti určitých osvědčení o náhradě
OJ L 176, 07.07.2009, s.5
Nařízení 625/2009/ES o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (kodifikované znění)
OJ L 185, 17.07.2009, s.1
Nařízení 612/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
OJ L 186, 17.07.2009, s.1
Nařízení 597/2009/ES o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (kodifikované znění)
OJ L 188, 18.07.2009, s.93
Nařízení 639/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 73/2009/ES, pokud jde o zvláštní podporu
OJ L 191, 23.07.2009, s.17
Nařízení 684/2009/ES, kterým se provádí směrnice 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
OJ L 197, 29.07.2009, s.24
Nařízení 691/2009/ES, kterým se stanoví zálohy, které se mají vyplatit od 16. října 2009 v rámci prémie pro mléčné výrobky a dodatečných plateb, platby na plochu pro plodiny na orné půdě, přímých plateb na základě opatření stanovených v programech POSEI a v programech pro ostrovy v Egejském moři, režimu jednotné platby, zvláštní platby pro rýži, prémie na bílkovinné plodiny, prémií v odvětví skopového a kozího masa, plateb na hovězí a telecí maso a režimu jednotné platby na plochu
OJ L 199, 31.07.2009, s.7
Rozhodnutí 2009/556/ES o prozatímním uplatňování a uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních
OJ L 199, 31.07.2009, s.22

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/530/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 5335)
OJ L 178, 09.07.2009, s.19
Nařízení 610/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (kodifikované znění)
OJ L 180, 11.07.2009, s.5
Nařízení 617/2009/ES o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
OJ L 182, 15.07.2009, s.1
Nařízení 620/2009/ES o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso
OJ L 182, 15.07.2009, s.25

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Nařízení 614/2009/ES o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (kodifikované znění)
OJ L 181, 14.07.2009, s.8

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 621/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; ve vodách ES oblasti Vb; v mezinárodních vodách oblastí IIa, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 182, 15.07.2009, s.31
Nařízení 624/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X; ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 184, 16.07.2009, s.6
Rozhodnutí 2009/550/ES ze dne 5. března 2009 o schválení změn Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku umožňujících stanovení postupů pro urovnávání sporů, rozšíření oblasti působnosti úmluvy a přezkoumání cílů úmluvy
OJ L 184, 16.07.2009, s.12
Nařízení 649/2009/ES, kterým se přizpůsobují některé kvóty pro ryby na rok 2009 v souvislosti s meziročním řízením rybolovných kvót
OJ L 192, 24.07.2009, s.14
Nařízení 660/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VI a VII, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 192, 24.07.2009, s.61
Nařízení 679/2009/ES, kterým se mění nařízení 1386/2007/ES, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
OJ L 197, 29.07.2009, s.1
Nařízení 693/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti VI, vodách ES oblasti Vb, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
OJ L 199, 31.07.2009, s.12

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/537/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 5314)
OJ L 180, 11.07.2009, s.18
Nařízení 614/2009/ES o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (kodifikované znění)
OJ L 181, 14.07.2009, s.8
Nařízení 671/2009/ES, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2010 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 194, 25.07.2009, s.47

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2009/551/ES o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením 542/2009/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 5715)
OJ L 184, 16.07.2009, s.16
Rozhodnutí 2009/565/ES o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením 542/2009/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 6059)
OJ L 196, 28.07.2009, s.59

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 571/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o stanovení režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu
OJ L 171, 01.07.2009, s.6
Nařízení 635/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
OJ L 190, 22.07.2009, s.3
Nařízení 637/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (kodifikované znění)
OJ L 191, 23.07.2009, s.10

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 670/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o veřejnou intervenci prostřednictvím nabídkového řízení pro nákup pšenice tvrdé nebo neloupané rýže, a kterým se mění nařízení 428/2008/ES a 687/2008/ES
OJ L 194, 25.07.2009, s.22
Nařízení 675/2009/ES o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
OJ L 196, 28.07.2009, s.5
Nařízení 676/2009/ES o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska
OJ L 196, 28.07.2009, s.6
Nařízení 677/2009/ES o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska
OJ L 196, 28.07.2009, s.7

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 579/2009/ES, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2008 do 30. září 2009
OJ L 172, 03.07.2009, s.3
Nařízení 687/2009/ES o zrušení nařízení 877/2008/ES, 878/2008/ES a 879/2008/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
OJ L 198, 30.07.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/574/ES ze dne 28. listopadu 2008 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Republikou Fidžijské ostrovy, Guyanskou republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Konžskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawskou republikou, Mauricijskou republikou, Mosambickou republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Surinamskou republikou, Federací Svatý Kryštof a Nevis, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwskou republikou o zaručených cenách třtinového cukru na dodací období 2006/07, 2007/08, 2008/09 a dodací období od 1. července 2009 do 30. září 2009 a o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o zaručených cenách třtinového cukru na stejná dodací období
OJ L 198, 30.07.2009, s.39

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
OJ L 193, 24.07.2009, s.1

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1.7. až 31.7. 2009