Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2008

Vydáno: 1. 8. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“. Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
  
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 733/2008/ES o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
OJ L 201, 30.07.2008, s.1
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/547/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku
OJ L 176, 04.07.2008, s.11
Rozhodnutí 2008/552/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku
OJ L 178, 05.07.2008, s.43
Rozhodnutí 2008/553/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/377/ES o určitých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat na Slovensku
OJ L 178, 05.07.2008, s.45
Rozhodnutí 2008/555/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1 v Chorvatsku a ve Švýcarsku
OJ L 179, 08.07.2008, s.14
Rozhodnutí 2008/556/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Portugalsku v roce 2007
OJ L 180, 09.07.2008, s.13
Rozhodnutí 2008/592/ES, kterým se mění rozhodnutí 2000/572/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky, jakož i podmínky udělování veterinárních osvědčení pro dovoz masných polotovarů ze třetích zemí do Společenství
OJ L 190, 18.07.2008, s.27
Nařízení 746/2008/ES, kterým se mění příloha VII nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 202, 31.07.2008, s.11
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2008/66/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu 
OJ L 171, 01.07.2008, s.9
Směrnice 2008/69/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klofentezinu, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu
OJ L 172, 02.07.2008, s.9
Rozhodnutí 2008/564/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku profoxydim
OJ L 181, 10.07.2008, S.47
Rozhodnutí 2008/565/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Paecilomyces fumosoroseus kmen Fe 9901 a Trichoderma atroviride kmen I-1237 do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 181, 10.07.2008, S.49
Rozhodnutí 2008/566/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fosfanu a thiokarbazonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 181, 10.07.2008, S.52
Směrnice 2008/70/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tritosulfuronu 
OJ L 185, 12.07.2008, s.40
Rozhodnutí 2008/599/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 193, 22.07.2008, s.14
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
 
6. KRMIVA
Nařízení 721/2008/ES o povolení přípravku z bakterie Paracoccus carotinifaciens bohaté na červený karotenoid jako doplňkové látky
OJ L 198, 26.07.2008, s.23
Směrnice 2008/76/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech 
OJ L 198, 26.07.2008, s.37
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 629/2008/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách 
OJ L 173, 03.07.2008, s.6
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 628/2008/ES, kterým se mění nařízení 1898/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 510/2006/ES o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
OJ L 173, 03.07.2008, s.3
Nařízení 656/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chamomilla Bohemica (CHOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP), Slovenská parenica (CHZO), Cipollotto Nocerino (CHOP))
OJ L183, 11.07.2008, s.15
Nařízení 670/2008/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (CHZO))
OJ L 188, 16.07.2008, s.16
Nařízení 676/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail de la Drôme (CHZO), Všestarská cibule (CHOP), Slovenská bryndza (CHZO), Ajo Morado de Las Pedroñeras (CHZO), Gamoneu nebo Gamonedo (CHOP), Alheira de Vinhais (CHZO), Presunto de Vinhais nebo Presunto Bísaro de Vinhais (CHZO))
OJ L 189, 17.07.2008, s.19
Nařízení 723/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Afuega’l Pitu (CHOP), Mazapán de Toledo (CHZO), Agneau de Lozère (CHZO), Oignon doux des Cévennes (CHOP), Butelo de Vinhais nebo Bucho de Vinhais nebo Chouriço de Ossos de Vinhais (CHZO), Chouriça Doce de Vinhais (CHZO))
OJ L 198, 26.07.2008, s.28
Nařízení 729/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku zaručených tradičních specialit (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS))
OJ L 200, 29.07.2008, s.6
Nařízení 730/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carnalentejana (CHOP))
OJ L 200, 29.07.2008, s.8
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/495/ES o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON810) v Rakousku podle směrnice 2001/18/ES
OJ L 172, 02.07.08, s. 25
Rozhodnutí 2008/558/ES kterým se povoluje uvedení rafinovaného hadincového oleje na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 180, 09.07.08, s. 17
Rozhodnutí 2008/559/ES, kterým se povoluje uvedení oleje ze semen Allanblackia na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 180, 09.07.08, s. 20
Rozhodnutí 2008/575/ES, kterým se povoluje uvedení sušené dužniny plodů baobabu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97
OJ L 183, 11.07.2008, s.38
 
16. JINÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2008/75/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice (biocidní přípravky)
OJ L 197, 25.07.2008, s.54
Směrnice 2008/77/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice 
OJ L 198, 26.07.2008, s.41
Směrnice 2008/78/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 198, 26.07.2008, s.44
Směrnice 2008/79/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice 
OJ L 200, 29.07.2008, s.12
 Směrnice 2008/80/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl (K-HDO) do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 200, 29.07.2008, s.15
Směrnice 2008/81/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difenakum do přílohy I uvedené směrnice 
OJ L 201, 30.07.2008, s.46
Nařízení 689/2008/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
OJ L 203, 31.07.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 710/2008/ES, kterým se na hospodářský rok 2008/2009 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
OJ L 197, 25.07.2008, s.28
Nařízení 722/2008/ES, kterým se mění nařízení 563/82/ES, pokud jde o opravné koeficienty, které je třeba použít při stanovení tržních cen jatečně upravených těl dospělého skotu
OJ L 198, 26.07.2008, s.26
Nařízení 749/2008/ES, kterým se mění některá nařízení o dovozních celních kvótách v odvětví hovězího a telecího masa
OJ L 202, 31.07.2008, s.37
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2008/603/ES o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka
OJ L 194, 23.07.2008, s.9
Nařízení 736/2008/ES o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh
OJ L 201, 30.07.2008, s.16
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 657/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
OJ L183, 11.07.2008, s.17
 
21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 632/2008/ES, kterým se mění nařízení 1019/2002/ES o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 173, 03.07.2008, s.16
Nařízení 640/2008/ES, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 178, 05.07.2008, s.11
 
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2008/600/ES, kterým se pro hospodářský rok 2008/09 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 193, 22.07.2008, s.16
Nařízení 707/2008/ES, kterým se mění nařízení 952/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
OJ L 197, 25.07.2008, s.4
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
 
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY