Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2008

Vydáno: 1. 7. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2 “. Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
  
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2008/486/ES o jmenování poloviny členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (za ČR: Jiří Ruprich)
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/407/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES
OJ L 143, 03.06.2008, s.49
Rozhodnutí 2008/419/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/377/ES o určitých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat na Slovensku
OJ 147, 06.06.2008, s.65
Nařízení 504/2008/ES, kterým se provádějí směrnice 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých 
OJ L 149, 07.06.2008, s.3
Nařízení 506/2008/ES, kterým se mění příloha IV nařízení 708/2007/ES o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
OJ L 149, 07.06.2008, s.36
Rozhodnutí 2008/424/ES o ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H7 ve Spojeném království
OJ L 149, 07.06.2008, s.81
Rozhodnutí 2008/443/ES o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v ČR v roce 2007
OJ L 156, 14.06.2008, s.17
Nařízení 542/2008/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90/ES, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o cyflutrin a lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris)
OJ L 157, 15.06.2008, s. 43
Nařízení 553/2008/ES, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a  999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 158, 18.06.2008, s. 5
Rozhodnutí 2008/425/ES, kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Společenstvím
OJ L 159, 18.06.2008, s.1
Rozhodnutí 2008/426/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí 2119/98/ES
OJ L 159, 18.06.2008, s.46
Rozhodnutí 2008/427/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy
OJ L 159, 18.06.2008, s.91
Rozhodnutí 2008/463/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny
OJ L 160, 19.06.2008, s.34
Nařízení 571/2008/ES, kterým se mění příloha III nařízení 999/2001/ES, pokud jde o kritéria přezkoumání ročních programů sledování týkajících se BSE 
OJ L 161, 20.06.2008, s.4
Rozhodnutí 2008/465/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na produkci masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků v Rumunsku
OJ L 161, 20.06.2008, s.36
Nařízení 584/2008/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u krocanů a krůt 
OJ L 162, 21.06.2008, s.3
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2008/64/ES, kterou se mění přílohy I až IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 168, 28.06.2008, s.31
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách
OJ L 158, 18.06.2008, s.17
Rozhodnutí 2008/478/ES, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu
Nařízení 505/2008/ES o povolení nového užití přípravku 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky 
OJ L 149, 07.06.2008, s.33
Nařízení 516/2008/ES, kterým se mění nařízení 1200/2005/ES, 184/2007/ES,  243/2007/ES, 1142/2007/ES, 1380/2007/ES a 165/2008/ES, pokud jde o podmínky pro povolení určitých doplňkových látek používaných ve výživě zvířat 
OJ L 151, 11.06.2008, s.3
Nařízení 552/2008/ES, kterým se mění nařízení 2430/1999/ES, 2380/2001/ES a 1289/2004/ES, pokud jde o podmínky pro povolení určitých doplňkových látek používaných ve výživě zvířat 
OJ L 158, 18.06.2008, s.3
Nařízení 554/2008/ES o povolení 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky 
OJ L 158, 18.06.2008, s.14
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 565/2008/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o stanovení maximálního limitu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) v rybích játrech 
OJ L 160, 19.06.2008, s.20
Nařízení 597/2008/ES, kterým se mění nařízení 372/2007/ES, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami 
OJ L 164, 25.06.2008, s.12
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 487/2008/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Casatella Trevigiana (CHOP))
OJ L 143, 03.06.2008, s.12
Nařízení 519/2008/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Volailles de Loué (CHZO))
OJ L 151, 11.06.2008, s.27
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 605/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení 2092/91/ES o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označováním zemědělských produktů a potravin (kodifikované znění)
OJ L 166, 27.06.2008, s.3
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/413/ES, kterým se povoluje uvedení alfa-cyklodextrinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 146, 05.06.2008, s.1
Rozhodnutí 2008/470/ES o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie T25) v Rakousku podle směrnice 2001/18/ES
OJ L 162, 21.06.2008, s.31
 
16. JINÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 450/2008/ES, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex – příloha Obsah)
OJ L 145, 04.06.2008, s.1
Nařízení 451/2008/ES kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení 3696/93/EHS
OJ L 145, 04.06.2008, s.65
Nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 3/2008/ES o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 146, 06.06.2008, s.3
Doporučení 2008/446/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky: kadmium, oxid kademnatý
OJ L 156, 14.06.2008, s. 22
Doporučení 2008/447/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky: benzyl-butyl-ftalát (BBP), 2-furaldehyd (furfural), peroxoboritan sodný
OJ L 156, 14.06.2008, s. 24
Doporučení 2008/464/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky zinek, chlorid zinečnatý a zink-distearát
OJ L 160, 19.06.2008, s.36
Doporučení 2008/468/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky oxid zinečnatý, síran zinečnatý, bis(fosforečnan) trizinečnatý
OJ L 161, 20.06.2008, s.47
Doporučení 2008/454/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky chroman sodný, dichroman sodný a 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-isopropylidendifenol
OJ L 158, 18.06.2008, s. 62
Doporučení 2008/455/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky oxid chromový, dichroman amonný a dichroman draselný
OJ L 158, 18.06.2008, s. 65
Doporučení 2008/471/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky trichlorethen, benzen, 2-methoxy-2-methylbutan (TAME)
OJ L 162, 21.06.2008, s.34
Doporučení 2008/472/ES o opatřeních na snižování rizik pro látky (2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid (EPTAC), (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CHPTAC) a hexachlorcyklopentadien
OJ L 162, 21.06.2008, s.37
Nařízení 595/2008/ES, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 164, 25.06.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2008/448/ES o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků
OJ L 157, 15.06.2008, s.98
Nařízení 566/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh
OJ L 160, 19.06.2008, s.22
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
OJ L 157, 15.06.2008, s.46
Nařízení 589/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Nařízení 598/2008/ES, kterým se mění nařízení 589/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
 
21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2008/433/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem
OJ L 151, 11.06.2008, s.55
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 590/2008/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2200/96/ES, 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení (pravidla pro finanční podpory)
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 508/2008/ES o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad
OJ L 149, 07.06.2008, s.55
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 509/2008/ES, kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na hospodářský rok 2007/2008
OJ L 149, 07.06.2008, s.59
Rozhodnutí 2008/445/ES, kterým se pro členské státy stanoví částky zpětné restrukturalizační podpory vyplácené pěstitelům a podnikům za restrukturalizaci v hospodářských letech 2006/07 a 2007/08 v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 156, 14.06.2008, s. 20
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 479/2008/ES o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení 1493/1999/ES, 1782/2003/ES, 1290/2005/ES a 3/2008/ES a o zrušení nařízení 2392/86/EHS a 1493/1999/ES
OJ L 148, 06.06.2008, s.1
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY