Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2010

Vydáno: 1. 4. 2010
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=3

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 175/2010/ES, kterým se provádí směrnice 2006/88/ES, pokud jde o opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic druhu Crassostrea gigas v souvislosti se zjištěním nákazy Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar)
OJ L 52, 03.03.2010, s.1
Nařízení 176/2010/ES, kterým se mění příloha D směrnice 92/65/EHS, pokud jde o inseminační stanice, střediska pro skladování spermatu, týmy pro odběr a produkci embryí a podmínky pro dárcovská zvířata živočišných druhů koní, ovcí a koz a pro manipulaci se spermatem, vajíčky a embryi těchto druhů
OJ L 52, 03.03.2010, s.14
Rozhodnutí 2010/148/ES o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v České republice, Německu, Španělsku, Francii a Itálii v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2010) 1172)
OJ L 60, 10.03.2010, s.22
Nařízení 200/2010/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže druhu Gallus gallus
OJ L 61, 11.03.2010, s.1
Rozhodnutí 121/2009/EHP ze dne 4. prosince 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 62, 11.03.2010, s.1
Rozhodnutí 122/2009/EHP ze dne 4. prosince 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 62, 11.03.2010, s.5
Rozhodnutí 123/2009/EHP ze dne 4. prosince 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 62, 11.03.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/158/ES o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 1862)
OJ L 67, 17.03.2010, s.10
Rozhodnutí 2010/160/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1585)
OJ L 68, 18.03.2010, s.21
Nařízení 239/2010/ES, kterým se mění nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 75, 23.03.2010, s.18
Nařízení 254/2010/ES, kterým se schvaluje program pro tlumení salmonel u drůbeže v určitých třetích zemích v souladu s nařízením 2160/2003/ES a kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o status tlumení salmonel určitých třetích zemí
OJ L 80, 26.03.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/188/ES, kterým se mění příloha III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska a Portugalska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 1912)
OJ L 83, 30.03.2010, s.59
Rozhodnutí 2010/189/ES o preventivním očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a o některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a jejích produktů (oznámeno pod číslem K(2010) 1914)
OJ L 83, 30.03.2010, s.62
Rozhodnutí 2010/193/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování proti němu u divokých prasat v některých oblastech Severního Porýní-Vestfálska a Porýní-Falcka (Německo) (oznámeno pod číslem K(2010) 1931)
OJ L 84, 31.03.2010, s.56

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Rozhodnutí 2010/132/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Trichoderma asperellum (kmen T34) a isopyrazamu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1099)
OJ L 52, 03.03.2010, s.51
Směrnice 2010/14/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky heptamaloxyloglukanu
OJ L 53, 04.03.2010, s.7
Směrnice 2010/15/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fluopikolidu
OJ L 58, 09.03.2010, s.5
Směrnice 2010/17/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky malathionu
OJ L 60, 10.03.2010, s.17
Směrnice 2010/20/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem vyřazení tolylfluanidu jakožto účinné látky a odnímá povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku
OJ L 60, 10.03.2010, s.20
Rozhodnutí 2010/149/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky flonicamid, thiosíran stříbrný a tembotrion (oznámeno pod číslem K(2010) 1255)
OJ L 60, 10.03.2010, s.24
Rozhodnutí 2010/150/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fenpyrazaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1268)
OJ L 61, 11.03.2010, s.35
Směrnice 2010/21/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu
OJ L 65, 13.03.2010, s.27
Směrnice 2010/25/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek penoxsulamu, proquinazidu a spirodiklofenu
OJ L 2010, 19.03.2010, s.11
Rozhodnutí 2010/164/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení oleje z aksamitníku a oleje z tymiánu obecného do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 1579)
OJ L 69, 19.03.2010, s.18

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2010/130/ES, kterým se uděluje výjimka při provádění nařízení 543/2009/ES o statistice plodin, pokud jde o Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Německo, Polsko, Portugalsko a Švédsko (oznámeno pod číslem K(2010) 1057)
OJ L 51, 02.03.2010, s.24

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 257/2010/ES, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách
OJ L 80, 26.03.2010, s.19

6. KRMIVA
Rozhodnutí 2010/136/ES o povolení uvedení krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných brambor EH92-527-1 (BPS-25271-9) na trh a náhodné nebo technicky nevyhnutelné přítomnosti těchto brambor v potravinách a krmivech podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1196)
OJ L 53, 04.03.2010, s.15
Nařízení 212/2010/ES, kterým se mění nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 65, 13.03.2010, s.16
Nařízení 242/2010/ES, kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny
OJ L 77, 24.03.2010, s.17

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2010/161/ES o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách
OJ L 68, 18.03.2010, s.22
Nařízení 258/2010/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES
OJ L 80, 26.03.2010, s.28

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Rozhodnutí 2010/172/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, pokud jde o seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2010) 1707)
OJ L 75, 23.03.2010, s.33

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Rozhodnutí 2010/169/ES o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1613)
OJ L 75, 23.03.2010, s.25

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2010/147/ES o řeckém návrhu předpisu, který se týká uvádění informací na veškerých druzích mléčných výrobků, pokud jde o zemi původu suroviny (mléka) používané pro výrobu těchto výrobků a jejich prodej konečnému spotřebiteli a pokud jde o povinnosti maloobchodních prodejců v souvislosti se způsobem vystavování mléčných výrobků v jejich prodejnách (oznámeno pod číslem K(2010) 1195)
OJ L 58, 09.03.2010, s.20
Nařízení 238/2010/ES, kterým se mění příloha V nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá potravinářská barviva
OJ L 75, 23.03.2010, s.17

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Rozhodnutí 2010/180/ES o změně rozhodnutí 2008/911/ES, kterým se stanoví seznam rostlinných látek, rostlinných přípravků a jejich kombinací pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (oznámeno pod číslem K(2010) 1867)
OJ L 80, 26.03.2010, s.52

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 271/2010/ES, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci
OJ L 84, 31.03.2010, s.19

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2010/135/ES, kterým se v souladu se směrnicí 2001/18/ES uvádí na trh produkt z brambor (Solanum tuberosum L. linie EH92-527-1) geneticky modifikovaný za účelem zvýšení obsahu amylopektinové složky ve škrobu (oznámeno pod číslem K(2010) 1193)
OJ L 53, 04.03.2010, s.11
Rozhodnutí 2010/139/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1197)
OJ L 55, 05.03.2010, s.68
Rozhodnutí 2010/140/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1198)
OJ L 55, 05.03.2010, s.73

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2010/152/ES, kterým se z financování Evropské unie vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem K(2010) 1317)
OJ L 63, 12.03.2010, s.7

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 206/2010/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 73, 20.03.2010, s.1

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Nařízení 215/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení
OJ L 76, 23.03.2010, s.1
Nařízení 241/2010/ES ze dne 8. března 2010, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Běloruska do seznamu třetích zemí stanoveného v uvedeném nařízení s cílem povolit tranzit vajec a vaječných výrobků k lidské spotřebě z Běloruska přes území Unie, a kterým se mění osvědčování pro jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci
OJ L 77, 24.03.2010, s.1
Nařízení 248/2010/ES o změně nařízení 1484/95/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a nařízení 504/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 79, 25.03.2010, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 201/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1006/2008/ES o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství
OJ L 61, 11.03.2010, s.10
Nařízení 219/2010/ES, kterým se v návaznosti na uzavření dvoustranných dohod o rybolovu s Norskem a Faerskými ostrovy pro rok 2010 mění nařízení 53/2010/ES, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb
OJ L 71, 19.03.2010, s.1
Nařízení 237/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1342/2008/ES, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací
OJ L 75, 23.03.2010, s.2
Rozhodnutí 2010/171/ES, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy dozoru pro Irsko a Maďarsko a pokud jde o status Irska jako území prostého nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem K(2010) 1625)
OJ L 75, 23.03.2010, s.28

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 178/2010/ES, kterým se mění nařízení 401/2006/ES, pokud jde o jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, ořechy, meruňková jádra, lékořici a rostlinný olej
OJ L 52, 03.03.2010, s.32
Rozhodnutí 2010/134/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznání kontinentální Austrálie za prostou Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K(2010) 1063)
OJ L 53, 04.03.2010, s.10
Nařízení 245/2010/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 288/2009/ES ohledně lhůty, ve které mají členské státy oznámit Komisi svou strategii, a lhůty, ve které má Komise rozhodnout o konečném přidělení podpory v rámci projektu „Ovoce do škol“
OJ L 77, 24.03.2010, s.50

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 170/2010/ES, kterým se mění nařízení 1249/96/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1766/92/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 51, 02.03.2010, s.8
Nařízení 234/2010/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
OJ L 72, 20.03.2010, s.3
Nařízení 272/2010/ES o změně nařízení 972/2006/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu
OJ L 84, 31.03.2010, s.23

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Doporučení 2010/133/ES o prevenci a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o monitorování obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích
OJ L 52, 03.03.2010, s.53

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES,  1. až 31. 3. 2010