Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2009

Vydáno: 2. 4. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2009/297/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 1876)
OJ L 81, 27.03.2009, s.22

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/177/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy (oznámeno pod číslem K(2008) 6264)
OJ L 63, 06.03.2009, s.15
Oprava směrnice 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (  Úř. věst. L 318 ze dne 28.11.2008)
OJ L 63, 06.03.2009, s.40
Nařízení 199/2009/ES, kterým se stanoví přechodné opatření odchylující se od nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o přímé dodávky malých množství čerstvého masa pocházejícího z hejn brojlerů a krocanů a krůt  
OJ L 70, 14.03.2009, s.9
Nařízení 201/2009/ES, kterým se mění nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 71, 17.03.2009, s.3
Nařízení 213/2009/ES ze dne 18. března 2009, kterým se mění nařízení 2160/2003/ES a nařízení 1003/2005/ES, pokud jde o tlumení a vyšetřování salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus a krůt
OJ L 73, 19.03.2009, s.5
Rozhodnutí 2009/248/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o veterinární podmínky pro obchod s prasaty mezi členskými státy nebo jejich regiony, které jsou prosty Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2009) 1687)
OJ L 73, 19.03.2009, s.22
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 1/2009 ze dne 5. února 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 73, 19.03.2009, s.30
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 2/2009 ze dne 5. února 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 73, 19.03.2009, s.32
Rozhodnutí 2009/254/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2009) 1668)
OJ L 75, 21.03.2009, s.22
Rozhodnutí 2009/255/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování proti němu u divokých prasat v některých oblastech spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falcko (Německo) (oznámeno pod číslem K(2009) 1669)
OJ L 75, 21.03.2009, s.24
Nařízení 206/2009/ES ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení 136/2004/ES
OJ L 77, 24.03.2009, s.1 
Nařízení 220/2009/ES, kterým se mění nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
OJ L 87, 31.03.2009, s.155

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Oprava nařízení 839/2008/ES ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení 396/2005/ES, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu (  Úř. věst. L 234 ze dne 30.8.2008)
OJ L 61, 05.03.2009, s.19
Rozhodnutí 2009/241/ES o nezařazení triflumuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 1681)
OJ L 71, 17.03.2009, s.59
Nařízení 256/2009/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin a fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 81, 27.03.2009, s.3

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 202/2009/ES, kterým se mění nařízení 600/2005/ES, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmných směsích obsahujících lasalocid sodný
OJ L 71, 17.03.2009, s.8
Nařízení 203/2009/ES, kterým se mění nařízení 1137/2007/ES, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis (O35) v krmivech obsahujících dekochinát a narasin/nikarbazin
OJ L 71, 17.03.2009, s.11
Nařízení 214/2009/ES, kterým se mění nařízení 1800/2004/ES, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G
OJ L 73, 19.03.2009, s.12
Nařízení 230/2009/ES, kterým se mění nařízení 382/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 1786/2003/ES o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
OJ L 74, 20.03.2009, s.12
Nařízení 232/2009/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňkové látky pro buvolí krávy určené k produkci mléka (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre)
OJ L 74, 20.03.2009, s.14

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 207/2009/ES ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)
OJ L 77, 24.03.2009, s.1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/184/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou T45 (ACS-BNØØ8-2) nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES v důsledku obchodování s touto řepkou olejnou ve třetích zemích do roku 2005 (oznámeno pod číslem K(2009) 1541)
OJ L 68, 13.03.2009, s.28

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 16/2009 ze dne 5. února 2009, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
OJ L 73, 19.03.2009, s.53
Rozhodnutí 2009/253/ES, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (oznámeno pod číslem K(2009) 1945)
OJ L 75, 21.03.2009, s.15
Rozhodnutí 2009/297/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 1876)
OJ L 81, 27.03.2009, s.22
Nařízení 260/2009/ES ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění)
OJ L 84, 31.03.2009, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/291/ES o irském návrhu předpisů o označování země původu drůbežího, vepřového a skopového masa (oznámeno pod číslem K(2009) 1931)
OJ L 79, 25.03.2009, s.42

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 248/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 104/2000/ES pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (přepracované znění)
OJ L 79, 25.03.2009, s.7
Nařízení 257/2009/ES, kterým se mění nařízení 794/2004/ES, pokud jde o doplňkový informační list k oznámení podpory na rybolov a akvakulturu
OJ L 81, 27.03.2009, s.15
Nařízení 216/2009/ES o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (přepracované znění)
OJ L 87, 31.03.2009, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 240/2009/ES, kterým se mění nařízení 1282/2006/ES, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 75, 21.03.2009, s.3
Nařízení 258/2009/ES, kterým se mění nařízení 595/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1788/2003/ES, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 81, 27.03.2009, s.19

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 182/2009/ES, kterým se mění nařízení 1019/2002/ES o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 63, 06.03.2009, s.6

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 183/2009/ES, kterým se mění příloha VI nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o úpravu kvót pro hospodářský rok 2009/10 v odvětví cukru
OJ L 63, 06.03.2009, s.9
Nařízení 231/2009/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 800/1999/ES, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro cukr v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení, prováděných od 1. do 25. září 2008
OJ L 74, 20.03.2009, s.13

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES,  1.3. až 31.3 2009