Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2008

Vydáno: 1. 4. 2008
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“. (Kapitoly, v nichž nedošlo k změně nejsou uvedeny.)
 
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/209/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku
OJ L 65, 08.03.2008, s.18
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2008/40/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek amidosulfuronu a nicosulfuronu 
OJ L 87, 29.03.2008, s.5
Rozhodnutí 2008/278/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/589/ES, pokud jde o aviglycin HCl
OJ L 87, 29.03.2008, s.15
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 228/2008/ES, kterým se mění nařízení 595/2004/ES, pokud jde o intenzitu kontrol dodávek a přímého prodeje mléka
OJ L 70, 14.03.2008, s.7
Rozhodnutí 2008/222/ES o změně rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES
OJ L 70, 14.03.2008, s.17
 
6. KRMIVA
Směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy
OJ L 62, 06.03.2008, s.9
Nařízení 209/2008/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) jako doplňkové látky 
OJ L 63, 07.03.2008, s.3
Nařízení 232/2008/ES, kterým se mění nařízení 382/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1786/2003/ES o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
OJ L 73, 15.03.2008, s.6
 
7. KONTAMINANTY (kromě opatření pro veterinární prostředky a pesticidy)
Nařízení 149/2008/ES, kterým se mění nařízení 396/2005/ES vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení 
OJ L 58, 01.03.2008, s.1
Nařízení 199/2008/ES o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku
OJ L 60, 05.03.2008, s.18
Nařízení 260/2008/ES, kterým se mění nařízení 396/2005/ES vytvořením přílohy VII, jež uvádí kombinace účinné látky a produktu, na které se vztahuje odchylka, pokud jde o ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů
OJ L 76, 19.03.2008, s.31
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Směrnice 2008/39/ES, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami 
OJ L 63, 07.03.2008, s.3
Nařízení 282/2008/ES o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení 2023/2006/ES 
OJ L 86, 28.03.2008, s.9
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 197/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queijo Serra da Estrela (CHOP))
OJ L 59, 04.03.2008, s.8
Nařízení 284/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lingot du Nord (CHZO), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO), Marrone di Roccadaspide (CHZO))
OJ L 86, 28.03.2008, s.21
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Směrnice 2008/27/ES, kterou se mění směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
OJ L 77, 20.03.2008, s.45
Rozhodnutí 2008/279/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/69/ES, kterým se povoluje uvedení na trh potravin a složek potravin vyrobených z geneticky modifikované kukuřice Roundup Ready řady GA21 jako nových potravin nebo nových složek potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 87, 29.03.2008, s.17
Rozhodnutí 2008/278/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 87, 29.03.2008, s.19
 
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 247/2008/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
OJ L 76, 19.03.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2008/176/ES, kterým se mění rozhodnutí 97/107/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Belgii
OJ L 57, 01.03.2008, s.25
Rozhodnutí 2008/177/ES, kterým se mění rozhodnutí 96/550/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Finsku
OJ L 57, 01.03.2008, s.28
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 199/2008/ES o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku
OJ L 60, 05.03.2008, s.1
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 248/2008/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko
OJ L 76, 19.03.2008, s.6
Nařízení 273/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků
OJ L 88, 29.03.2008, s.1