Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2007

Vydáno: 8. 4. 2007
Autor: pospisilova

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/142/ES, kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat
OJ L 62, 01.03.2007, s.27
Nařízení 185/2007/ES, kterým se mění nařízení 809/2003/ES s 810/2003/ES, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení 1774/2002/ES.
OJ L 63, 01.03.2007, s.4
Rozhodnutí 2007/158/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005
OJ L 68, 08.03.2007, s.10
Nařízení 287/2007/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho
OJ L 78, 17.03.2007, s.13
Rozhodnutí 2007/183/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí
OJ L 84, 24.03.2007, s.44
Rozhodnutí 2007/202/ES, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku
OJ L 90, 30.03.2007, s.86

OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2007/8/ES, kterou se mění přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosfamidon a mevinfos
OJ L 63, 01.03.2007, s.9
Směrnice 2007/9/ES, kterou se mění příloha směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí aldikarbu
OJ L 63, 01.03.2007, s.17
Směrnice 2007/11/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí acetamipridu, thiaclopridu, imazosulfuronu, metoxyfenozidu, s-metolachloru, milbemektinu a tribenuronu
OJ L 63, 01.03.2007, s.26
Rozhodnutí 2007/148/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/694/ES, kterým se zakazuje uvést na trh tvaroh vyrobený v jedné mlékárně ve Spojeném království
OJ L 65, 02.03.2007, s.10
Rozhodnutí 2007/156/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Společenství za účelem dekontaminace
OJ L 68, 08.03.2007, s.7

KRMIVA
Nařízení 184/2007/ES o povolení kyselého mravenčanu draselného (Formi LHS) jako doplňkové látky
OJ L 63, 01.03.2007, s.1
Nařízení 186/2007/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky
OJ L 63, 01.03.2007, s.6
Nařízení 226/2007/ES o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky
OJ L 64, 02.03.2007, s.26
Nařízení 242/2007/ES o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP a Belfeed B1100ML) jako doplňkové látky
OJ L 73, 13.03.2007, s.1
Nařízení 243/2007/ES o povolení 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky
OJ L 73, 13.03.2007, s.4
Nařízení 244/2007/ES, kterým se povoluje L-histidin monohydrochlorid monohydrát jako doplňková látka
OJ L 73, 13.03.2007, s.6

KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 333/2007/ES, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách
OJ L 88, 29.03.2007, s.29
Doporučení 2007/196/ES o monitorování přítomnosti furanu v potravinách
OJ L 88, 29.03.2007, s.56

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Směrnice 2007/19/ES, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 91, 31.03.2007, s.17

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 240/2007/ES, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štramberské uši (CHZO) – Aceite Monterrubio (CHOP) – Alfajor de Medina Sidonia (CHZO))
OJ L 67, 07.03.2007, s.5

GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2007/157/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/317/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „Bt10“
OJ L 68, 08.03.2007, s.8

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2007/13/ES, kterou se mění příloha II směrnice 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly
OJ L 73, 13.03.2007, s.10

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2007/165/ES, kterým se mění rozhodnutí 96/4/ES, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat v Rakousku
OJ L 75, 15.03.2007, s.24
Nařízení 275/2007/ES, kterým se mění nařízení 1825/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1760/2000/ES, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
OJ L 76, 16.03.2007, s.12

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2007/166/ES, kterým se přijímá seznam inspektorů a inspekčních prostředků Společenství na základě čl. 28 odst. 4 nařízení 2371/2002/ES o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 76, 16.03.2007, s.22
Rozhodnutí 2007/206/ES o zahájení činnosti regionálního poradního sboru pro oceánské/zámořské loďstvo v rámci společné rybářské politiky  OJ L 91, 31.03.2007, s.52

Official Journal of European Communities, od 1. 3. do 31. 3. 2007