Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy ES – září 2007

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
HYGIENA, BEZPEČNOST,
VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/603/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES s cílem zahrnout Slovensko do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby a oblasti ve Španělsku do seznamu oblastí, ve kterých jsou zavedeny schválené programy tlumení Aujeszkyho choroby
OJ L 236, 08.09.2007, s.7
Rozhodnutí 2007/604/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
OJ L 236, 08.09.2007, s.11
Rozhodnutí 2007/608/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království
OJ L 241, 14.09.2007, s.26
Nařízení 1064/2007/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/ES, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o avilamycin 
OJ L 243, 18.09.2009, s.3
Rozhodnutí 2007/624/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/800/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku
OJ L 253, 28.09.2007, s.43
Rozhodnutí 2007/625/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku
OJ L 253, 28.09.2007, s.44
Rozhodnutí 2007/630/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/779/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (klasický mor prasat v Rumunsku)
OJ L 255, 29.09.2007, s.44
Rozhodnutí 2007/631/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (klasický mor prasat v Bulharsku, Německu, Francii, Maďarsku, Slovensku)
OJ L 255, 29.09.2007, s.45
Rozhodnutí 2007/632/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
OJ L 255, 29.09.2007, s.46
 
OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/597/ES o nezařazení guazatin-acetátu do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
OJ L 230, 01.09.2007, s.18
Směrnice 2007/55/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl 
OJ L 243, 18.09.2009, s.41
Směrnice 2007/56/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl a chinoxyfen 
OJ L 243, 18.09.2009, s.50
Směrnice 2007/57/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty 
OJ L 243, 18.09.2009, s.61
Nařízení 1095/2007/ES, kterým se mění nařízení 1490/2002/ES, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS, a nařízení 2229/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS 
OJ L 246, 21.09.2009, s.19
Rozhodnutí 2007/615/ES o nezařazení benfurakarbu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 246, 21.09.2009, s.47
Rozhodnutí 2007/619/ES o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 249, 25.09.2009, s.11
Rozhodnutí 2007/628/ES o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 255, 29.09.2007, s.40
Rozhodnutí 2007/629/ES, o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 255, 29.09.2007, s.42
 
DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2007/616/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly
OJ L 254, 28.09.2007, s.1
 
KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1126/2007/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice 
OJ L 255, 29.09.2007, s.14
 
OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1040/2007/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Melon du Quercy (CHZO)
OJ L 238, 11.09.2007, s.29
Nařízení 1050/2007/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mejillón de Galicia nebo Mexillón de Galicia (CHOP) – Café de Colombia (CHZO) – Castagna Cuneo (CHZO) – Asparago Bianco di Bassano (CHOP))
OJ L 240, 13.09.2007, s.7
Nařízení 1067/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Staffordshire Cheese (CHOP))
OJ L 243, 18.09.2007, s.21
Nařízení 1068/2007/ES, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu specifikace chráněného označení původu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Queso Nata de Cantabria (CHOP)
OJ L 243, 18.09.2007, s.22
 
HMOTNOSTI A OBJEMY
Směrnice 2007/45/ES, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice 76/211/EHS
OJ L 247, 21.09.2009, s.17
 
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2007/602/ES, kterým se zřizuje skupina pro dialog se zúčastněnými subjekty v oblastech veřejného zdraví a ochrany spotřebitele
OJ L 234, 06.09.2007, s.13
Nařízení 1127/2007/ES, kterým se mění nařízení 3149/92/EHS, jímž se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
OJ L 255, 29.09.2007, s.18
 
RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1100/2007/ES, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního
OJ L 248, 22.09.2007, s.17
 
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1022/2007/ES, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, jež budou v roce 2008 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 1282/2006/ES, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 230, 01.09.2007, s.6
Nařízení 1119/2007/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 581/2004/ES, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a od nařízení 582/2004/ES, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
OJ L 253, 28.09.2007, s.23
 
OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1118/2007/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
OJ L 253, 28.09.2007, s.21
 
OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1046/2007/ES, kterým se mění nařízení 712/2007/ES, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
OJ L 239, 12.09.2007, s.65
 
CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1059/2007/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
OJ L 242, 15.09.2007, s.3
Nařízení 1060/2007/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska na vývoz
OJ L 242, 15.09.2007, s.7
Nařízení 1065/2007/ES, kterým se mění nařízení 493/2006/ES, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
OJ L 243, 18.09.2007, s.3
Rozhodnutí 2007/626/ES, kterým se jménem Společenství vypovídá Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru
OJ L 255, 29.09.2007, s.37
 
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2007/607/ES, kterým se Slovinsku povoluje prodloužit možnost použití odchylky od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II u vín regionu Primorska zahrnujících jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti Teran PTP Kras o dva vinařské roky
OJ L 241, 14.09.2007, s.24
Official Journal of European Communities, od 1. 9. do 30. 9. 2007