Bezpečnost potravin

Nové nařízení o plastech určených pro styk s potravinami

Vydáno: 4. 2. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 10/2011/ES zrušuje, nahrazuje a aktualizuje směrnice 80/766/EHS, 81/432/EHS, a 2002/72/ES. Použije se ode dne 1. května 2011.

Nařízení 10/2011/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami  je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení 1935/2004/ES o materiálech určených ke styku s potravinami.
Dosavadní směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, která stanovovala základní pravidla pro výrobu materiálů a předmětů z plastů byla šestkrát podstatně změněna. Cílem nového předpisu je zajištění přehlednosti, vypuštění nadbytečných a zastaralých částí, začlenění nových požadavků a odstranění nutnosti zdlouhavé tranpozice do národních předpisů.

Oblast působnosti nařízení se rozšiřuje např. i na plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů. Stanovuje se postup posouzení rizika a povolování použití monomerů, dalších výchozích látek a přísad včetně mikroorganismů používaných k produkci polymerů.

Stanovuje se jediný seznam použitelných látek, ať tyto mají být používány jako monomer nebo jako další výchozí látky nebo přísady.

Jsou stanovena pravidla pro posuzování látek, které nejsou zařazeny do seznamu Unie.
Pro posuzování rizika a používání barviv a rozpouštědel v plastech dosud nejsou stanoveny předpisy na úrovni EU, takže jejich používání bude i nadále podléhat národním právním předpisům.

Příloha 1 – Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů
Příloha II – Specifické migrační limity
Příloha III – Simulanty potravin (nahrazuje přílohu směrnice Rady 85/572/EHS)
Příloha IV – Prohlášení o shodě
Příloha V – Zkouška shody
Příloha VI – Srovnávací tabulky tohoto nařízení se zrušenými směrnicemi

S účinkem ode dne 1. května 2011 se ruší:
směrnice 80/766/EHS (analytická metoda ES pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu),
směrnice 81/432/EHS (analytická metoda ES pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů),
směrnice 2002/72/ES (o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami).

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na nařízení 10/2011/ES.

Materiály a předměty, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. květnem 2011, mohou být na trh uváděny do 31. prosince 2012.

Úřední věstník EU L 12, 15.01.2011, s.1