Bezpečnost potravin

Nové nařízení ES o aromatech

Vydáno: 6. 2. 2009
Autor:

Nařízení 1334/2008/ES zruší od 20. ledna 2011 dosavadní směrnici 88/388/EHS a bude platit v celém Společenství. Bude doplněn pozitivní seznam látek.

V rámci balíčku nových nařízení ES zaměřených na přídatné látky (včetně enzymů) a látky určené k aromatizaci potravin bylo v prosinci 2008 vydáno i nařízení 1334/2008/ES o aromatických látkách, které se v celé EU použije se ode dne 20. ledna 2011. Tímto nařízením se od 20. ledna 2011 zrušuje dosavadní směrnice 88/388/EHS a dále rozhodnutí 88/389/EHS a směrnice 91/71/EHS.  V ČR v současnosti platí vyhláška 447/2004 Sb., která byla zpracována na základě směrnice 88//388/EHS.
Nové nařízení definuje různé skupiny aromatických látek následovně:
a) „látky určené k aromatizaci“ jsou látky
– neurčené ke spotřebě jako takové, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně nebo chuti;
– vyrobené nebo sestávající z těchto kategorií: aromatických látek, aromatických přípravků, látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem, kouřových aromatických přípravků, prekurzorů určených k aromatizaci nebo jiných látek určených k aromatizaci nebo jejich směsí;
b) „aromatická látka“ je definovaná chemická látka vyznačující se aromatem;
c) „přírodní aromatická látka“ je aromatická látka získaná vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy z materiálů rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu, buď jako taková, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II. Přírodní aromatické látky odpovídají látkám, které se přirozeně vyskytují a lze je nalézt v přírodě;
d) „aromatickým přípravkem“ je produkt jiný než aromatická látka získaný
– z potravin vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, buď jako takový, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;
nebo
– z materiálu rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu jiného než potraviny vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, z materiálu jako takového či upraveného jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;
e) „látkou určenou k aromatizaci získanou tepelným postupem“ je produkt získaný tepelným postupem ze směsi složek, které se samy nemusí nutně vyznačovat aromatem, z nichž alespoň jedna obsahuje dusík (aminoskupina) a další je redukujícím cukrem; složkami pro výrobu látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem mohou být  potraviny nebo výchozí materiál jiný než potraviny;
f) „kouřovým aromatickým přípravkem“ je produkt získaný frakcionací a purifikací kondenzovaného kouře, z něhož vznikají primární kouřové kondenzáty, primární dehtové frakce nebo sekundární kouřové aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 bodech 1, 2 a 4 nařízení (ES) č. 2065/2003;
g) „prekurzorem určeným k aromatizaci“ je produkt, který se sám nemusí nutně vyznačovat aromatem, záměrně přidávaný do potravin za jediným účelem aromatizace prostřednictvím rozkladu nebo reakcí s ostatními složkami při zpracování potravin; lze jej získat z potravin nebo z výchozího materiálu jiného než potraviny;
h) „jinou látkou určenou k aromatizaci“ je látka určená k aromatizaci přidávaná do potravin nebo určená k přidávání do potravin za účelem dodání vůně nebo chuti, která nespadá do definic podle písmen b) až g);
i) „složkou potravin vyznačující se aromatem“ je složka potravin jiná než látky určené k aromatizaci, již lze přidávat do potravin, přičemž hlavním účelem je dodat jim chuť nebo vůni nebo jejich chuť nebo vůni upravit, a která výrazně přispívá k tomu, že se v potravinách přirozeně vyskytují určité nežádoucí látky.

Součástí nařízení bude Seznam látek určených k aromatizaci a výchozích materiálů schválených pro použití v potravinách uvedený v Příloze I (zpracovaný podle nařízení 2232/96/ES). Od data vydání tohoto seznamu se bude odvíjet použitelnost některých ustanovení nařízení 1334/2008/ES. Látky neuvedené v seznamu budou povolovány podle postupu uvedeného v nařízení 1331/2008/ES platného pro schvalování veškerých přídatných látek. Na sestavení seznamu pracuje úřad EFSA již jeden a půl roku. U některých látek vyžaduje EFSA od výrobců předložení testů na genotoxicitu (alfa a beta nenasycené aldehydy a ketony podskupin obsažených v seznamu FGE 19) .
Nařízení dále obsahuje následující přílohy:
PŘÍLOHA II: Seznam tradičních způsobů přípravy potravin
PŘÍLOHA III: Přítomnost některých látek
– Část A: Látky, které nelze přidávat do potravin jako takové
– Část B: Maximální množství některých látek přirozeně se vyskytujících v látkách určených k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aromatem v některých konzumovaných vícesložkových potravinách, k nimž byly přidány látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačujících se aromatem
PŘÍLOHA IV: Seznam výchozích materiálů, na něž se vztahují omezení z hlediska jejich použití při výrobě látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem
– Část A: Výchozí materiály, které se nepoužijí na výrobu látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem
– Část B: Podmínky použití látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem vyrobených z některých výchozích materiálů
PŘÍLOHA V: Podmínky výroby látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem a maximální množství některých látek v látkách určených k aromatizaci získaných tepelným postupem
– Část A: Podmínky výroby
– Část B: Maximální množství některých látek.
 
Zpracováno podle: