Bezpečnost potravin

Nové limity pro plísňové toxiny v kukuřičných výrobcích

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

Nařízení 1126/2007/ES mění nařízení 1881/2006/ES tak, že se na základě novějších poznatků zvyšují limity pro zearalenon a fumonisiny.

Maximální limity pro fusariové toxiny v obilovinách a výrobcích z obilovin, včetně kukuřice a výrobků z kukuřice, byly původně stanoveny nařízením 856/3005/ES (tímto nařízením se měnilo nařízení 466/2001/ES, které bylo pro přehlednost posléze nahrazeno nařízením 1881/2006/ES).
U kukuřice nebyly v té době přesně známy všechny faktory, které se podílejí na tvorbě fusariových toxinů, a tak se počítalo s uplatněním maximálních limitů deoxynivalenolu a zearalenonu až od 1. července 2007 a fumonisinů B1 a B2 až od 1. října 2007. Toto časové období umožnilo provozovatelům potravinářských podniků, aby provedli šetření zaměřená na zdroje tvorby těchto mykotoxinů a na určení řídicích opatření, která je třeba podniknout, k co největšímu omezení jejich přítomnosti. Taková opatření pro prevenci a snížení kontaminace fusariovými toxiny byla poté zpracována v doporučení 2006/583/ES. Tato opatření měla být zapracována do národních zásad správné praxe.
Nové poznatky z praxe však také ukázaly, že je třeba původně stanovené limity zvýšit s ohledem na jejich splnitelnost. (V r. 2005 a 2006 byla vzhledem ke změně počasí zjištěna vyšší množství zearalenonu a fumonisinů, nikoli však deoxynivalenolu.)
Proto bylo nyní přijato nařízení 1126/2007/ES, kterým se nově stanoví maximální limity některých fusariových toxinů v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice.
 
Změny limitů v příloze nařízení (uvedeny tučně
Fusariový toxin
Položka č.
Surovina/potravina
Nejvyšší přípustné množství (μg/kg)
dříve
Nejvyšší přípustné množství (μg/kg)
nyní
Deoxynivalenol
2.4.3
Nezpracovaná kukuřice
1750
1750
 
Doplněno 2.4.8
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo
1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
 750
 
Doplněno 2.4.9
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20
a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
1250
Zearalenon
2.5.2
Nezpracovaná kukuřice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím
200
350
 
2.5.4
Rafinovaný kukuřičný olej
200
400
 
2.5.6
Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové
cereálie
 
 50
100
 
Doplněno
2.5.9
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13
nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
200
 
 
Doplněno
2.5.10
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20
a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
 
300
Fumonisiny
 
2.6.1
Nezpracovaná kukuřice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím
2 000
4 000
 
 
2.6.2
Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, kukuřičné potraviny k přímé lidské
spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.6.3 a 2.6.4
 
1 000
1 000
 
 
2.6.3
Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice
400
800
 
2.6.4
Kukuřičné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti
200
200
 
Doplněno
2.6.5
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13
nebo 1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10
1 400
 
 
Doplněno
2.6.6
Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20
a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu 1904 10 10
 
2 000
 
 
Nařízení bylo schváleno v září 2007 s retrospektivní platností od 1. července 2007 s tím, že revidované limity začnou platit od října 2007 (sklizeň kukuřice začíná v Evropě obvykle v polovině září a probíhá do konce října).