Bezpečnost potravin

Nová regulace enzymů v EU nařízením 1332/2008

Vydáno: 4. 5. 2009
Autor:

Nové nařízení harmonizující pravidla pro enzymy v potravinách v celém Společenství se začne uplatňovat po zpracování a vydání pozitivního seznamu asi v r. 2014.

Enzymy hrají v potravinářství významnou roli, používají se při výrobě alkoholických nápojů, pečiva, šťáv, sýrů, masných a rybích výrobků a cukrovinek. Dosud nebyla problematika používání a označování enzymů v EU legislativně komplexně řešena. Obecně platil zákaz používání látek, které nebyly výslovně povoleny. Dosavadní předpisy Společenství zaměřené na některé skupiny výrobků regulují i použití enzymů k technologickým účelům, ale pro některé aplikace enzymů  existují různé nejednotné národní předpisy.
Na evropském trhu je pro výrobu potravin a krmiv  k dispozici 235 různých enzymů (v potravinářství 210 enzymů z 59 skupin). Většina používaných enzymů (224 enzymů) se vyrábí fermentací za použití mikroorganismů (v 94 případech i pomocí GMO), pět enzymů je izolováno ze zvířat, šest z rostlin.
Dosavadní nařízení1493/1999/ES  schvaluje použití pektolytických enzymů, ureázy, beta-glukanázy a lysozymu při výrobě vína,  směrnice 83/417/ES o kaseinátech reguluje použití enzymů ke koagulaci mléka, směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách povoluje pektolytické, proteolytické a amylolytické enzymy, směrnice 95/2 o aditivech povoluje invertázu a lysozym. Další obvyklé aplikace enzymů jsou obecně nebo detailně obsaženy v národních předpisech.
Novým nařízením 1332/2008/ES se v EU zavádí jednotný  systém  používání a označování enzymů v/na potravinách. Enzymy jsou pro účely legislativy samostatnou skupinou, nezařazují se mezi aditiva či pomocné látky. Nařízení rozlišuje pojem „enzym“ a „enzymový přípravek“ (směs více enzymů nebo směs s dalšími látkami), což je však trochu nešťastné řešení, protože žádný enzym není zcela čistou bílkovinou odpovídající jedinému enzymu.
Nařízení je platné pro všechny enzymy bez ohledu na to, zda v konečném výrobku vykazují enzymovou aktivitu, nebo zda jsou v konečném výrobku ještě přítomny, pokud jsou použity k technologickému účelu. Specifickým případem jsou např. enzymy vázané na nosiče, které  se do potraviny v žádné fázi nedostanou. Ty by měly být posuzovány podle nařízení o materiálech v kontaktu s potravinami.  Z působnosti nařízení jsou vyjmuty enzymy používané výlučně pro výrobu přídatných látek (aditiv) spadajících pod nařízení 1333/2008/ES nebo sloužící jako pomocné látky.  Nepatří sem enzymy přidané do potravin z jiných než technologických důvodů, např. jako potravní doplňky.
Enzymy musí splňovat následující podmínky:
– být vyrobeny z mikroorganismů, živočišných či rostlinných materiálů,
– katalyzovat specifickou biochemickou reakci,
– uplatňovat se na některém stupni zpracování, balení či skladování potravin.
Předpokladem je, že enzymy jsou podle existujících podkladů v používané dávce zdravotně nezávadné, pro jejich použití existuje dostatečně významná technologická potřeba, a jejich použití neuvádí spotřebitele v omyl (např. pokud jde o čerstvost, přírodní podstatu nebo výživovou hodnotu).
Bude sestaven pozitivní seznam enzymů, v němž bude uvedeno označení enzymu, specifikace (zvláštnost původu), čistota, druhy potravin, do nichž může být aplikován, podmínky použití, příp. omezení přímého prodeje konečnému spotřebiteli a příp. další specifické podmínky.
Enzymy budou schvalovány podle nařízení 1331/2008/ES a nebude se na ně vztahovat nařízení  258/97/ES o potravinách a složkách nového typu (obdobně jako se nevztahuje na aditiva a aromata). Požadavky na zařazení enzymů do seznamu se budou podávat do 24 měsíců po zveřejnění prováděcích ustanovení k nařízení. Enzymy budou posouzeny úřadem EFSA, a při příznivém posouzení zařazeny Komisí do seznamu. Novému posuzování nebudou podrobeny enzymy povolené podle dosavadních předpisů ES.
Z dosavadních předpisů ES (výše uvedených) budou vyškrtnuta ustanovení týkající se enzymů v rozsahu nařízení 1332/2008/ES.
Enzymy vyrobené z GMO budou podle čl. 8 posuzována podle příslušných platných předpisů (nařízení 1829/2003/ES).

Z hlediska označování (podle směrnice 2000/13/ES) budou enzymy výslovně považovány za složku, kterou je třeba na výrobku označit. V případě směsí budou uvedeny složky v sestupném pořadí.  Proti dosavadní praxi se nic zásadního nezmění. Pokud enzymy nemají v konečném výrobku žádnou funkci,  neoznačí se. GMO se označí v případě, že spadají pod nařízení 1829/2003/ES. Neuvedou se enzymy vyrobené pomocí GMO, pokud GMO nejsou obsaženy.¨

Zvláštní ustanovení platí pro enzymy prodávané jako takové konečnému spotřebiteli.

Časové schéma aktivit důležitých pro účinnost nařízení
– zveřejnění nařízení 1332/2008/ES (31. 12. 2008)
– vstoupení v platnost 20. 1. 2009-04-29
– do 6 měsíců (do 20. 7. 2009) zpracování směrnic pro údaje pro hodnocení rizik (EFSA „Enzyme Guidelines“)
– do 2 let  (do 20. 1. 2011) zavedení jednotného postupu schvalování
– podání žádostí o zařazení enzymu do seznamu (konečný termín pro podání žádostí: prosinec 2012 – leden 2013)
– posouzení úřadem EFSA
– zpracování Komisí
– vydání seznamu (2014)

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 4, s. 228-235