Bezpečnost potravin

Nitrid titanitý v nanočásticích jako aditivum do PET-lahví

Vydáno: 23. 9. 2007
Autor: pospisilova

EFSA zpracovává své první vyjádření k nanomateriálu.  Na všeobecných stanoviscích k nanotechnologiím v  souvislosti s potravinami pracují úřady  FDA i EFSA.

Schvalování TiN
Britská společnost Colormatrix předložila v prosinci 2006 prostřednictvím kompetentního německého úřadu žádost o používání nitridu titanitého (TiN) v nanočásticích jako aditiva do PET-lahví. V EU je žádost schvalována podle nařízení 1935/2004/ES. Použití nanotech-TiN výrazně urychlí výrobní proces PET-lahví, přispěje k úsporám energie a zlepší vzhled lahví. Aby se dosáhlo těchto efektů musí být TiN použit v nepatrných množstvích. Posudek zpracovává panel odborníků Evropské komise – AFC, který se zabývá materiály v kontaktu s potravin.
Obdobnou žádost podala společnost Colormatrix i americkému úřadu FDA a již dostala dopis s kladným stanoviskem (připouští se množství max. 20 ppm). Schválení však bude platné až po zveřejnění. Pro hodnocení byly předloženy výsledky rozsáhlých testů na migraci a bezpečnost. Některé údaje byly úřady FDA a EFSA vyžádány k doplnění. FDA hodnotil i environmentální dopady (na recyklovatelnost a při uložení na skládku).
Problematika nanotechnologií v EU
Kolem problematiky nanotechnologií panují velké rozpaky. Úřad EFSA obdržel od EK zmocnění k všeobecnému posouzení rizik z nanotechnologií, ale stále se o tom diskutuje, protože EFSA jej dosud formálně nepřijal. Komise vyzývá, aby stanovisko týkající se nano-věd a nano-technologií u potravin, krmiv a v prostředí bylo vydáno do 31. 3. 2008.
Podle Komise je „téměř spolehlivé“ použití nanotechnologií v membránách, antibakteriálních prostředcích, ochucovadlech, filtrech, suplementech a stabilizátorech. Pokud by šlo o aplikace jako senzory patogenů a kontaminantů, rozhodla Komise, že jsou pravděpodobné. Za nepravděpodobné označila vytváření neomezeného množství potravin syntézou na úrovni atomů. Komise vyzývá, aby EFSA spolupracoval s nepotravinářským Vědeckým výborem pro nově vzniklá nebo nově objevená zdravotní rizika (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks = SCENIHR, spadající pod DG SANCO). EFSA se pokouší omezit široce pojaté pověření ohledně rizik z nanotechnologií na užší specifikovanou oblast.
SCENIHR tvrdí, že současná metodika hodnocení rizik potřebuje úpravy, aby byla vhodná i pro rizika z nanotechnologií. Dosavadní toxikologické a ekotoxikologické metody nestačí na posouzení všeho, co se může ve formě nanočástic vyskytnout, protože právě tato velikost částic má zásadní vliv na zvláštní vlastnosti nanomateriálů. Malá velikost částic může snížit účinnost bariér vůči pronikání cizích objektů do těla (např. do krve, placenty, mozku) a jejich pohybu v něm.
Problematika nanotechnologií v USA
Úřad FDA založil v létě 2006 Pracovní skupinu pro nanotechnologie (Nanotechnology Task Force), která v červenci 2007 vydala zprávu,
která zahrnuje:

– souhrn stavu vědeckých poznatků ohledně biologických interakcí materiálů v nanorozměrech
– analýzu vědeckých pojednání a doporučení pro ně
– analýzu regulační politiky a doporučení pro ně.

Zatím se jedná o úvodní materiál, v němž ještě není zpracována ani vyhovující definice nanomateriálů, ani konkrétní doporučení. FDA musí podpořit výzkum k získání většího množství potřebných údajů, zajistit aby měl možnost provádět vlastní expertizy a vyhodnotit dosavadní metodiku testování z hlediska bezpečnosti materiálů v nanorozměrech.

Průmysl vyvíjí a nechává si patentovat nové nano-materiály, ale tvrdí, že mají stejné vlastnosti jako tradiční produkty, a že nepotřebují zvláštní regulaci.