Bezpečnost potravin

Nitrátová směrnice a poradenská činnost na Grassland UK

Vydáno: 29. 5. 2009
Autor:

Na dnu techniky Grassland UK 2009 byla vyčleněna speciální plocha s poradenskou službou týkající se implementace nitrátové směrnice se současným předváděním rozmetadel hnoje a injekční aplikační techniky v praxi.

Nejnovější změny v nařízeních nitrátové směrnice se ve Velké Británii dotýkají 68 % zemědělské půdy. Znamenají, že farmáři budou muset provést některá opatření týkající se skladování kejdy a hnoje, manipulace a techniky hnojení. Farmáři např. budou muset mít po 1. lednu 2012 skladovací kapacitu jímek a hnojišť na 5 měsíců (na 6 měsíců pro hnůj od prasat a drůbeže). Dále průměrná dávka dusíku produkovaná zvířaty na farmě nesmí překročit 170 kg . ha–1 a od stejného data musí být udržována plochá trajektorie rozmetaných částic maximálně do 4metrové výšky nad zemí.
Na dnu techniky Grassland UK 2009 byla vyčleněna speciální plocha s poradenskou službou týkající se implementace nitrátové směrnice se současným předváděním rozmetadel hnoje a injekční aplikační techniky v praxi. Byli zde zástupci společnosti ADAS, která se zabývá životním prostředím, trvale udržitelným zemědělstvím, zdravím a welfare zvířat a uzavíráním smluv týkajících se odpadového hospodářství. Prováděli zde poradenskou činnost týkající se určování obsahu živin, významu hnoje a ošetřování půdy. Kromě toho nabízeli software týkající se aplikace nitrátové směrnice v praxi. Společnost ECSFDI se zaměřuje na snižování hodnot znečišťování vodních toků zemědělskou činností. Její poradenská činnost je pro farmáře prováděna zdarma. Tato činnost zahrnuje separaci čisté a odpadní vody, omezování eroze půdy na polích a snižování nadměrného utlačení půdy koly vozidel a zemědělských strojů. Společnost Creedy Associates poskytuje poradenskou činnost na úseku výživy rostlin a na Grassland zdůrazňovala význam obsahu sušiny v kejdě při plánování jejího využití jako hnojiva. Kromě toho porovnávala klady a zápory injekčního zapravování kejdy a plošného povrchového rozstřiku. Zemědělská sekce Environment Agency poskytovala rady a informace farmářům ohledně nařízení nitrátové směrnice. Kingshay kromě poradenské činnosti zaměřené na zdravou půdu nabízela rozbory půdy. Maize Growers Association předváděla software ke stanovení obsahu dusíku v půdě na kukuřičných polích. 
Farmers Weekly, 150, 2009, č. 17, s. 62–63