Bezpečnost potravin

Nedostatky u nizozemských a dánských zpracovatelů masa

Vydáno: 15. 7. 2007
Autor: pospisilova

Inspekce DG SANCO zjistila v r. 2006 neplnění některých požadavků EU týkajících se hygieny a bezpečnosti potravin.

Inspektoři Potravinového a veterinárního úřadu EU (FVO) prověřili dodržování předpisů v několika desítkách jatek a závodů na zpracování masa příp. mléka v Nizozemí a v Dánsku a na rozdíl od místních kompetentních úřadů zjistili řadu nedostatků.
Ve zpracovatelských závodech byly zjištěny problémy s kondenzací, dále křížení cest a nedostatky v údržbě. Testování na trichinelu nebylo v souladu s předpisy EU. Některé podniky prováděly činnosti, k nimž nebyly oprávněny – výroba mletého masa a masných produktů z mletého masa a balení strouhaného sýra. Bourárny neměly vždy k dispozici zařízení na mytí rukou v provedení, které by chránilo před kontaminací, někde byly hygienické problémy. Někde nebylo v pořádku mikrobiologické testování a v jednom provozu na mleté maso, kde byly limity zpravidla překračovány, nebyly přijata žádná nápravná opatření. V jednom závodě bylo do výrobků použito mechanicky separované maso, aniž by bylo posouzeno podle mikrobiologických kritérií pro mleté maso.
Pokud jde o Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin (VWA), byla zjištěna nedokonalá vnitřní koordinace a provádění soukromých a úředních aktivit, které znamená střet zájmů.
V některých podnicích byly nedostatky v hygieně a nepřiměřených postupech HACCP. Za nesprávně prováděné byly označeny některé inspekce masa po porážce a byly zdůrazněna potřeba lepší dokumentace a dohledatelnosti.
Negativně bylo posouzeno, že z hlediska četnosti inspekcí prováděných místním dozorovým orgánem není brán ohled na typ/rizikovost podniku (stejná frekvence kontrol v podniku na distribuci solených střev jako v závodu na zpracování masa. Závady byly zjištěny ve třech ze 14 kontrolovaných podniků (struktura, dispoziční řešení, hygienická praxe, obsluha). Problémy byly s drenážemi, kondenzací, stálou přítomností vody na stěnách a podlahách, křížením cest, jatečnými těly dotýkajícími se podlahy. Velmi rozdílné bylo hodnocení systémů HACCP. Někde nebyla v souladu s předpisy testována Trichinela, některé závody neměly potřebné doplňující oprávnění pro export do některých třetích zemí.