Bezpečnost potravin

Návrh na omezení pesticidů

Vydáno: 5. 12. 2007
Autor: pospisilova

Evropský parlament v říjnu 2007 v prvním čtení s řadou výhrad přijal návrh Komise ohledně trvale udržitelného používání pesticidů.

Evropský parlament v prvním čtení  na plenárním zasedání ve Strasbourgu 23. 10. 2007 schválil k dalšímu projednávání návrh nařízení Komise o uvádění prostředků na ochranu rostlin do oběhu. Nejen, že  podpořil návrh na zákaz širokého spektra pesticidů působících genotoxicky, karcinogenně, reprotoxicky nebo jako endokrinní disruptory, ale doplnil i zákaz pesticidů s neurotoxickým a imunotoxickým efektem.  Nařízení by mělo stanovit pozitivní seznam schválených aktivních látek na ochranu rostlin. Členské státy by poté měly na národní úrovni schválit podle vlastních podmínek určité látky z tohoto seznamu.

Komise navrhuje, aby většina nových látek byla zatím schválena na 15 let a poté aby bylo toto rozhodnutí revidováno a rozhodnuto s konečnou platností. Parlament požaduje, aby schválení bylo vydáno jen na 10 let a poté příp. vždy jen na dalších 10 let.

Komise navrhuje, aby látky které by mohly být nahrazeny méně toxickými, byly povoleny jen na 7 let (Parlament požaduje na pouhých 5 let a podpořit používání nechemických alternativ).

Zkoušení pesticidů na zvířatech by měla být ta nejposlednější možná cesta. Parlament požaduje, aby byl zkoumán také účinek kombinací látek.

Pro schválené pesticidy mají být vymezeny podmínky použití zahrnující i varování občanů nejméně 48 h před započetím aplikace pesticidu.

Při hlasování o související rámcové směrnici o trvale udržitelném používání pesticidů se diskutovalo o vymezení ochranných zón (např. kolem vodních ploch) a o zákazu používání pesticidů na veřejných prostranstvích (např. parcích). Diskutuje se o akčním plánu na snížení používání pesticidů, který bude požadován od každého členského státu.

Komise neuspěla s návrhem na rozdělení EU z hlediska schvalování pesticidů do tří zón místo celounijního schvalování.

Při hlasování o záležitosti pesticidů byly zřejmé diametrálně rozdílné názory politických skupin.

Požadavek Environmentálního výboru na snížení používání pesticidů o 25 % během 5 let a 50 % během 10 let zatím neuspěl, středně pravicová Evropská lidová strana (European People´s Party) považuje za dostatečný cíl 20% snížení během 10 let.

Podle vyjádření European Crop Protectional Association (ECPA) bude schválení nařízení o látkách na ochranu rostlin značně ničit evropské farmáře a výrobce potravin. Podle ECPA členové Parlamentu ignorovali skutečnost, že snížením množství  pesticidů podlehne až  40 % potravin vlivu chorob a škůdců.

EU Food Law, 2007, 321, s. 24-29