Bezpečnost potravin

Nařízení ES o projektu „Ovoce do škol“

Vydáno: 28. 1. 2009
Autor:

Nařízení 13/2009/ES je prvním krokem k realizaci celoevropské podpory školních ovocných svačin.

Dne 18. 12. 2008 bylo Radou ES přijato nařízení 13/2009/ES, kterým se mění nařízení 1290/2005/ES o financování společné zemědělské politiky (doplňuje se ustanovení o možnosti finančního příspěvku Společenství na ovocné a zeleninové svačiny), a mění se nařízení 1234/2007  (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“(OJ L 5, 09.01.2009, s.1).
V nařízení  1234/2007/ES se doplňuje  Pododdíl III, v němž se stanovují podmínky podpory od školního roku 2009/10 (čl. 103ga) dětem v předškolních zařízeních a základních a středních školách. Podpora se bude odvíjet od strategií, které mají členské státy zpracovat. Strategie mají zahrnovat rozpočet, dobu trvání, cílovou skupinu, způsobilé produkty a zapojení dotčených zúčastněných stran.
Jednou z podmínek je, že podpora Společenství nesmí překročit 90 milionů EUR v jednom školním roce. Podpora Společenství se jednotlivým členským státům bude přidělovat na základě objektivních kritérií založených na podílu dětí ve věku od šesti do deseti let. Nicméně každý členský stát účastnící se projektu obdrží podporu Společenství ve výši alespoň 175 000 EUR. Členské státy budou žádat o podporu  Společenství na základě své strategie každý rok. V návaznosti na žádosti členských států Komise rozhodne o konečné výši přidělených prostředků v rámci dostupných rozpočtových položek.
Do 31. srpna 2012 bude Evropskému parlamentu a Radě předložena zpráva o provádění projektu ‚Ovoce do škol‘, v níž bude především uvedeno, do jaké míry projekt napomohl zavedení ovoce do škol v členských státech a jak ovlivnil zlepšení stravovacích návyků dětí.

Související informace: