Bezpečnost potravin

Nařízení ES o max. limitech reziduí některých pesticidů

Vydáno: 2. 6. 2010
Autor:

Nařízením se mění maximální limity reziduí některých pesticidů v potravinách a krmivech.

Nařízení komise (EU) č. 459/2010 ze dne 27. května, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu.

Evropská komise s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1, a vzhledem k předloženým důvodům, přijala toto nařízení:

Článek 1
Přílohy II, III, a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Zdroj:  Úřední věstník EU, L 129, 28. 5. 2010, s. 3-49