Bezpečnost potravin

Možnosti financování v pracovním plánu EFSA 2023

Vydáno: 23. 11. 2022
Autor: KM EFSA

Informační setkání k plánu grantů a výběrových řízení pro rok 2023

On-line, 13. prosince 2023, 9:30-12:30 hod.

EFSA každoročně realizuje část své vědecké práce ve spolupráci s externími subjekty. Takové úkoly jsou zadávány externím subjektům prostřednictvím výzev ke grantům nebo výběrových řízení. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 předpokládá posílení role partnerství s příslušnými organizacemi v členských státech, Norsku a na Islandu, zejména pokud jde o:
– poskytování vědeckého poradenství, které má úřad EFSA poskytovat subjektům odpovědným za řízení rizik a tvůrcům politik v EU
– připravenost na budoucí výzvy v oblasti hodnocení rizik a regulační potřeby.

Tuto strategickou ambici posiluje nedávná změna zakládajícího nařízení EFSA, která podporuje silnější zapojení příslušných organizací členských států do práce úřadu EFSA a klade důraz na zajištění udržitelnosti systému hodnocení rizik v EU.

Úkoly, které EFSA zadává externím subjektům, se týkají celého spektra činností EFSA, např. podpory při vypracovávání zpráv nebo vědeckých stanovisek k posuzování žádostí o regulované produkty, přes podporu shromažďování a sdílení údajů až po vypracovávání nebo zdokonalování pokynů k metodikám hodnocení rizik atd.

Cílem online informační schůzky je poskytnout účastníkům následující informace:
– vhled do strategického záměru EFSA zvýšit vědeckou spolupráci s příslušnými organizacemi v členských státech;
– přehled typů outsourcingu, které úřad EFSA využívá ke spolupráci s partnery, zahrnující rovněž nedávný vývoj, který snižuje administrativní zátěž žadatelů o účast ve výzvách úřadu EFSA;
– informace o návrhu plánu výzev k předkládání žádostí o granty a zadávání veřejných zakázek na rok 2023.

Struktura akce
První část akce se zaměří na administrativní a finanční aspekty partnerských projektů. Druhá poskytne přehled o oblastech, v nichž EFSA očekává vyhlášení výzev k předkládání žádostí o granty a veřejné zakázky v roce 2023.

Akce bude trvat 3 hodiny. Její součástí bude čas na zodpovězení dotazů z publika, které budou shromažďovány prostřednictvím vyhrazeného chatu.

Návrh programu, registrace a další informace jsou dostupné na webu EFSA.

Zdroj: EFSA