Bezpečnost potravin

Monitorování reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu

Vydáno: 25. 8. 2008
Autor:

Evropská komise uveřejnila dne 22.8.2008 výsledky monitoringu v členských státech EU v roce 2006.

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29.4.1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech stanovuje, že každý členský stát EU má navrhnout národní plán monitorování reziduí pro skupiny látek uvedených v příloze I této směrnice. Tyto plány musí být ve shodě s pravidly odběru vzorků uvedenými v příloze IV směrnice. Směrnice 96/23/ES stanovuje úroveň a četnost odběru vzorků a skupiny látek, které je třeba kontrolovat u každé potravinářské komodity.
Rozhodnutí komise 97/747/ES ze dne 27.10.1997 stanovuje rozsah a četnost odběru vzorků podle směrnice Rady 96/23/ES pro určité živočišné produkty: mléko, vejce, med, maso z králíků a maso ze zvěřiny.
Rozhodnutí Komise 98/179/ES ze dne 23.23.1998 stanovuje prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (tj. stanovuje podrobná pravidla pro odběr a nakládání se vzorky před tím, než se dostanou do laboratoře provádějící analýzu).
Rozhodnutí Komise 2005/34/ES ze dne 11.1.2005 stanovuje harmonizované normy pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišného původu dovezených ze třetích zemí.
 
Ve shodě s článkem 8 směrnice 96/23/ES se od členských států požaduje, aby poskytly informaci o tom, jak bude postupováno při zjištění, že potraviny živočišného původu nebudou odpovídat požadavkům stanoveným legislativou pro rezidua sledovaných látek.
 
Evropská komise, GŘ zdraví a ochrany spotřebitele na svých internetových stránkách uveřejňuje v sekci “Rezidua veterinárních léčiv – kontrola a monitoring” výsledky národních plánů monitorování reziduí uspořádané do pracovního dokumentu Komise. Dne 22.8.2008 byly uveřejněny výsledky z monitoringu veterinárních léčiv v členských státech EU v roce 2006 (pracovní dokument Komise z 6.8.2008, viz příloha).