Bezpečnost potravin

Monitorování námelových alkaloidů v potravinách a krmivech

Vydáno: 25. 3. 2010
Autor:

Touto problematikou se zabýval Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na zasedání 8.2.2010.

Na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH), sekce “Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce”, dne 8.2.2010 se projednávalo, zda podpořit doporučení Komise monitorovat přítomnost námelových alkaloidů v potravinách a krmivech. Komise ve svém návrhu doporučuje zaměřit se na monitorování šesti námelových alkaloidů, které se nejčastěji objevují, tj.: ergometrin, ergotamin, ergosin, ergokristin, ergokryptin a ergokornin. Tyto alkaloidy doporučil monitorovat Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM), ve stanovisku z 19.4.2005 (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in Food Chain on a request from the Commission related to ergot as undesirable substance in animal feed).
Dlouhé období mezi schválením vědeckého stanoviska EFSA a doporučením Komise je dáno tím, že nebyly k dispozici pro všechny námelové alkaloidy doporučené k monitorování analytické standardy. Ty jsou k dispozici od roku 2009.
 
SCFCAH na svém zasedání 8.2.2010 v zásadě doporučil monitorování námelových alakloidů, avšak o některých technických hlediscích chce ještě diskutovat ve výboru expertů “Agricultural Contaminants” a dále o problematice jednat také v sekci “výživa zvířat” SCFCAH.