Bezpečnost potravin

Množství reziduí pesticidů je na bezpečné úrovni v 97 % potravin v EU

Vydáno: 13. 3. 2015
Autor: KM EFSA

Zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách za rok 2013

Více než 97 % vzorků potravin v EU obsahuje rezidua pesticidů v množství, které je nižší, než jsou maximální množství povolená evropskou legislativou, přičemž téměř 55 % vzorků neobsahuje žádné stopy těchto chemických látek. Tyto závěry přináší zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o reziduích pesticidů v potravinách za rok 2013, shrnující výsledky analýz téměř 81 000 vzorků potravin z 27 členských zemí EU, Islandu a Norska.

29 reportujících zemí realizovalo dva monitorovací programy zohledněné ve zprávě: národní programy, navržené jednotlivými zeměmi a koordinovaný program EU, v rámci kterého orgány státního dozoru jednotlivých zemí monitorovaly stejné produkty. Celkem bylo analyzováno 80 967 vzorků zpracovaných i nezpracovaných potravin na přítomnost reziduí 685 různých pesticidů.

DOKUMENT: The 2013 European Union report on pesticides resides in food

Hlavní závěry zprávy:

  • 97,4 % vzorků splnilo limity stanovené právními předpisy;

  • 54,6 % vzorků neobsahovalo žádná detekovatelná rezidua;

  • 1,5 % vzorků jednoznačně obsahovalo rezidua v množství přesahujícím limity stanovené právními předpisy (tzn. včetně zohlednění nejistoty měření a tedy vedoucí k uvalení sankcí proti odpovědným provozovatelům potravinářských podniků);
  • rezidua více než jednoho pesticidu byla nalezena v 27,3 % vzorků.

Většina vzorků byla odebrána z potravin pocházejících z Evropy (68,2 %), celkem 27,7 % vzorků pocházelo z potravin dovezených ze třetích zemí. Procento vzorků, které obsahovalo rezidua v množství přesahujícím limity stanovené právními předpisy, bylo vyšší u potravin ze třetích zemí (5,7 %), než u zemí EU/EEA (1,4 %). I tak se procento nevyhovujících vzorků u dovážených potravin snížilo oproti roku 2012 o téměř dva procentní body (z 7,5 %).

V rámci koordinovaného programu EU analyzovaly reportující země 11 582 vzorků reprezentující 12 různých druhů potravin: jablka, hlávkové zelí, pórek, hlávkový salát, broskve, žito či oves, jahody, rajčata, kravské mléko, vepřové maso a víno. Výsledky ukazují, že 99,1 % analyzovaných vzorků obsahovalo rezidua pesticidů v množství nižším, než povolují právní předpisy a téměř 53 % vzorků neobsahovalo žádná detekovatelná rezidua.

Ve srovnání s výsledky z roku 2010, kdy byly analyzovány stejné produkty (s výjimkou vína), se podíl vzorků překračujících limity stanovené právními předpisy snížil u všech jedenácti sledovaných druhů potravin.

EFSA použil data získaná v rámci koordinovaného programu EU k hodnocení, zda současná dietární expozice reziduím pesticidů představuje riziko pro zdraví lidí z krátkodobého (akutní) i dlouhodobého hlediska (chronické). EFSA došel k závěru, že je nepravděpodobné, aby přítomnost reziduí pesticidů měla z dlouhodobého hlediska vliv na lidské zdraví. U krátkodobé expozice považuje EFSA riziko, že budou obyvatelé EU prostřednictvím potravin exponováni škodlivému množství reziduí pesticidů, za nízké.

Souhrn nejdůležitějších závěrů bude použit také do první souhrnné zprávy o výskytu chemických látek v potravinách, která bude publikována 17. března 2015.

Zdroj: EFSA: Over 97% of foods in EU contain pesticide residues within legal limits