Bezpečnost potravin

Migrace 4-metylbenzofenonu a benzofenonu z obalů do potravin

Vydáno: 16. 3. 2009
Autor:

Závěry ze zasedání SCFCAH, které se uskutečnilo 6.3.2009 k problematice 4-MBP a BP.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) – sekce toxikologická bezpečnost se na svém zasedání dne 6.3.2009 zabýval problematikou přítomnosti 4-metylbenzofenonu (4-MBP) a benzofenonu (BP) v cereáliích a jiných výrobcích. 4-MBP a BP jsou látky, které se dostávají do potravin z tiskařských barev používaných na potravinářských obalech.
Migrace 4-MBP do cereálií byla předmětem hlášení systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
Při monitoringu, který se prováděl ve Velké Británii v roce 2006, se zjistilo, že některé výrobky na trhu mají vysoký obsah BP.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se na žádost Evropské komise zabývá posouzením rizika z 4-MBP a BP. Konečné stanovisko k těmto látkám má EFSA dodat nejpozději v květnu 2009.
Na základě současných informací se EFSA domnívá, že nehrozí zdravotní riziko z 4-MBP pro dospělé, avšak nelze vyloučit zdravotní riziko pro děti.
 
Na zasedání dne 6.3.2009 učinil SCFCAH následují závěry (viz příloha):
 
1. Materiály určené ke styku s potravinami potištěné barvami obsahujícími 4-MBP nebo BP by neměly přicházet do kontaktu s potravinami, pokud není z dokumentace společnosti patrné, že transfer celkového množství 4-MBP a BP do potravin je nižší než 0,6 mg/kg potraviny. Toho lze dosáhnout např. použitím účinné funkční bariéry vyrobené z hliníku nebo PET/SiOx nebo jiné odpovídající vrstvy.
 
2. Členským státům se doporučuje monitorovat obsah uvedených látek v potravinách, které jsou na trhu, a informovat Komisi o výsledku.
 
3. Členským státům se doporučuje, aby monitorovaly balírny potravin používající materiály pro kontakt s potravinami potiskované technikami za použití UV světla z hlediska vedení dokumentace o aplikaci odpovídajících opatření ke snižování migrace sledovaných látek.
 
4. Členským státům se doporučuje monitorovat, že výrobci materiálu pro styk s potravinami, kteří používají tiskařské procesy s využitím UV světla, pracují na principu správné výrobní praxe podle nařízení (ES) č. 2023/2006 a mají zavedenou dokumentaci, která demonstruje, že jsou zavedena vhodná opatření ke snížení migrace.
 
5. Evropská komise bude nadále zvyšovat povědomí výrobců na úrovni EU pokud jde o jejich odpovědnost za výrobu bezpečných potravin ve všech členských státech. Členské státy budou činit totéž na národní úrovni.
 
6. Evropská komise a členské státy nově posoudí situaci a to po vydání konečného stanoviska EFSA. Po vydání stanoviska se vyhodnotí, zda je zapotřebí harmonizovat opatření na úrovni EU.