Bezpečnost potravin

Legislativní změna ohledně látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik

Vydáno: 19. 5. 2009
Autor:

Vyhláška 129/2009 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb. v souladu s evropskou směrnicí tak, že oblast působnosti se nevztahuje na zvířata v zájmovém chovu.

Vyhláška 129/2009 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášek 232/2005 Sb. a 375/2006 Sb.
Podstatou změny je zapracování evropské směrnice 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat.
Oblast působnosti směrnice 96/22/ES (ve znění směrnice 2003/74/ES) byla novelou 2008/97/ES omezena  pouze na zvířata určená k produkci potravin. Došlo tedy ke zrušení zákazu některých látek pro zvířata v zájmovém chovu a rovněž úpravě definice léčebného ošetření.

Sbírka zákonů, 2009, č. 38 (z 15. 5. 2009)