Bezpečnost potravin

Legislativní plán DG SANCO na rok 2008

Vydáno: 17. 4. 2008
Autor:

Na programu budou především listerie v hotových pokrmech, zabránění falšování u masa, opatření proti TSE, snížení salmonel v hejnech krůt, GMO, kriteria pro nutriční tvrzení, inteligentní obaly.

Poradní skupina pro potravinářský řetězec, zdraví zvířat a rostlin (Advisory Group on the Food Chain, Animal Health and Plant Health) projednávala 7. 3. 2008 plán technických legislativních opatření Generálního direktorátu pro zdraví a záležitosti spotřebitelů – DG SANCO (Directorate General for Health and Consumer Affairs) na r. 2008.
Z hlediska komitologie musí regulační výbor tvořený zástupci členských států nejprve objasnit Komisi návrhy před jejich přijetím k projednávání.
Během 1. čtvrtletí Komise plánovala stanovení kriterií pro listerie v hotových pokrmech a jejich postoupení k připomínkování.
Ve 2. čtvrtletí se Komise bude zabývat problémem falšování masa na základě požadavků na vysledovatelnost (traceability). V jednom z návrhů je pro živočišné produkty požadováno, aby vedle data minimální trvanlivosti bylo uváděno i datum výroby a zmrazení. Obdobný další návrh požaduje průvodní dokumentaci až do dodání výrobku na trh.
Dále jsou ve 2. čtvrtletí na programu i TSE, což znamená, že budou zpracovány modifikované plány dozoru pro členské státy, aby mohlo být doloženo zlepšení epidemiologické situace týkající se BSE a TSE u malých přežvýkavců.
Ohledně GMO má DG SANCO zpracovat právní rámec pro stanovisko vydané úřadem EFSA.
Rovněž má dojít k úpravě kriterií pro snížení salmonel v hejnech krůt a také k vytvoření přehledu o potravinářských importech, aby bylo možno stanovit priority inspekcí zaměřených na ořechy a aflatoxiny.
Pro účely používání nutričních tvrzení má být vytvořena nová definice vlákniny, aby zahrnovala např. i přidané oligosacharidy (zatím zahrnuje jen přirozené zdroje nestravitelné vlákniny) a aby byla v souladu s Codex Alimentarius a byla k dispozici metoda stanovení. Je navržena definice: „jedlé sacharidické polymery přirozeně se vyskytující v potravinách ve stavu v jakém se konzumují; sacharidické polymery získané ze syrových materiálů fyzikálními, enzymovými nebo chemickými postupy; syntetické sacharidické polymery“. Také se uvažuje o tom, že do energetické hodnoty bude zakalkulováno sladidlo erytritol, a sice s konverzním faktorem 10 kJ/g (2,4 kcal/g) jako pro polyoly. Dále má být vydán nový seznam doporučených dávek vitaminů a minerálií.
Ve 3. čtvrtletí bude pozornost zaměřena na aktivní a inteligentní materiály přicházející do styku s potravinami, na zavedení pravidel ohledně vedlejších živočišných produktů a označování lepku.
Koncem roku (ve 4. čtvrtletí) mají být vydány nutriční profily pro účely uvádění tvrzení, zpracován přehled dosavadní legislativy ohledně dřevěných obalů a stanoveny maximální a minimální hodnoty pro vitaminy a minerální látky. Kromě toho mají být zpracována další opatření ohledně BSE (seznam zemí podle rizika na základě údajů OIE – World organisation for animal health, přehled výskytů v členských státech, přehled zakázaných složek krmiv s cílem schválení rybí moučky pro mladé přežvýkavce a použití živočišných bílkovin z nepřežvýkavců).
 
EU Food Law, 2008, č. 338, s. 18, 20