Bezpečnost potravin

Kvasinky obohacené selenem

Vydáno: 21. 1. 2007
Autor: pospisilova

Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti kvasinek obohacených selenem určených do živočišných krmiv.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil účinnost a bezpečnost kvasinek Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 obohacených selenem (výrobek Alkosel®), které se používají jako aditivum do krmiv podle nařízení (ES) č. 1831/2003 pro všechny živočišné druhy. Posouzením bezpečnosti se zabýval vědecký panel EFSA pro krmiva (FEEDAP).
Selen ve výrobku Alkosel® je vázán na organickou sloučeninu (hlavně na selenmethionin, SeMet). Výrobek má údržnost minimálně 12 měsíců, v premixech je stabilní minimálně čtyři měsíce, v komplexních krmivech tři měsíce, pokud se skladují za běžných podmínek.
Četné studie u dojnic ukázaly, že selen aplikovaný ve formě obohacených kvasinek je u krav v laktaci biologicky využitelný. Na základě existujících rozsáhlých poznatků o metabolismu selenu došel panel FEEDAP k závěru, že selen v aplikované formě je využitelný u všech živočišných druhů.
Bezpečnost výrobku Alkosel® se prověřovala při výkrmu kuřat, selat a dojnic. Zjistilo se, že selen z kvasinek obohacených selenem, i když se aplikuje v několikanásobně vyšších dávkách (7–10krát) než je maximální povolené množství (0,5 mg Se v kg komplexního krmiva), nezpůsobuje nežádoucí reakce. Na základě tohoto zjištění se považuje za bezpečný pro všechny živočišné druhy.
Suplementace selenu při výkrmu živočichů je značně rozdílná a pohybuje se od doporučené dávky 0,3 mg Se/kg až po koncentrace podstatně vyšší než je povolená koncentrace v krmivech v EU. Vzhledem k této situaci vzniká velká nejistota, zda nedochází k ukládání selenu ve svalovině (kuřata), v játrech (kuřata a prasata), ve vejcích a v mléku.
Na základě dostupných údajů o selenu, včetně selenu z jiných zdrojů, se odhaduje, že příjem selenu ze stravy činí 52 % horní tolerovatelné hladiny (UL) selenu pro dospělé, a není tak důvod k obavám z jeho nadměrného příjmu. Studie na pokusných zvířatech ukázala, že neexistuje z posuzovaného výrobku riziko genotoxicity pro spotřebitele.
Panel FEEDAP došel k závěru, že není pravděpodobné, že by Alkosel® významně ovlivňoval expozici uživatele selenem. Je však zapotřebí přijmout vhodná opatření, která povedou k minimalizaci kontaktu výrobku s pokožkou a k inhalaci kvasinek.
Pokud se bude Alkosel® používat v doporučených koncentracích, není pravděpodobné, že by došlo ke změně koncentrace a distribuce selenu v životním prostředí, neboť kvasinky obohacené selenem nahradí jiná aditiva obsahující selen a nepředstavují proto další zátěž pro životní prostředí.
Panel FEEDAP nepovažuje rovněž za nutné stanovovat speciální opatření pro provádění monitoringu výrobku po jeho uvedení na trh (post market monitoring). Dosledovatelnost výrobku a jeho stahování z trhu je stanoveno v nařízení (ES) č. 183/2005.
Stanovisko EFSA k výrobku Alkosel® je k dispozici v příloze.