Bezpečnost potravin

Kontaminanty v potravinách

Vydáno: 8. 12. 2009
Autor:

Přehled legislativy EU.

Základní zásady legislativy EU týkající se kontaminantů v potravinách jsou uvedeny v nařízení Rady (EHS) č. 315/93 z 8.2.1993. Toto nařízení stanovuje postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách:
 
– Potravina obsahující kontaminant v množství, které je neakceptovatelné z hlediska veřejného zdraví a zejména pak v toxikologické koncentraci nesmí být uvedena na trh.
 
– Koncentrace kontaminantu musí být na nejnižší úrovni, které lze rozumně dosáhnout dodržováním doporučených správních výrobních postupů.
 
– Aby se chránilo veřejné zdraví, musí být stanoveny pro určité kontaminanty maximální koncentrace.
 
Maximální koncentrace pro určité kontaminanty v potravinách jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 1.3.2007. Maximální koncentrace v určitých potravinách jsou stanoveny pro následující kontaminanty:
 
* dusičnany
* mykotoxiny: aflatoxiny, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiny
* kovy: olovo, kadmium, rtuť, anorganický cín
* 3-MCPD
* dioxiny a PCB typu dioxinů
* polycyklické aromatické uhlovodíky: benzo(a)pyren
 
Podrobné informace o jednotlivých vyjmenovaných kontaminantech lze získat kliknutím na příslušný kontaminant zde (na liště vpravo). Kromě vyjmenovaných kontaminantů je předmětem zájmu akrylamid.
 
 
Pozn.: Pro získání bližších informací o jednotlivých kontaminantech navštivte A–Z slovník pro spotřebitele.