Bezpečnost potravin

Kodifikované znění směrnice o označování šarže

Vydáno: 16. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Směrnice 2011/91/EU  zrušuje a nahrazuje několikrát změněnou směrnici 89/396/EHS.

Označení šarže je významný údaj, který je mj. důležitý v případě závadných potravin, kdy se dohledává zdroj příslušné závady. Pravidla pro označování šarže na výrobku byla stanovena směrnicí 89/396/EHS, která byla změněna směrnicemi 91/238/EHS a 92/11/EHS. Pro lepší srozumitelnost a přehlednost byla směrnice 89/396/EHS zrušena a nahrazena novou – „Směrnice 2011/91/EU  o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří“.
Směrnice 2000/13/ES o označování ani následné
nařízení 1169/2011/EU pravidla pro označování šarže neurčují.
Pro účely směrnice 2011/91/EU se „šarží“ rozumí dávka prodejních jednotek potravin, které jsou vyrobeny, zpracovány nebo zabaleny prakticky za stejných podmínek.
I nadále platí, že k určení šarže se smí využít datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti („spotřebujte do“), pokud je uvedeno přesně.
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.