Bezpečnost potravin

Sekce potravinářství MZe


Foto: Shutterstock

Sekce potravinářství má dva odbory:
–   Odbor bezpečnosti potravin,
–   Odbor potravinářský.


Odbor bezpečnosti potravin

 • Je koordinačním místem pro komunikaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
 • Zajišťuje přenos dat mezi ČR a ES/EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.
 • Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vypracovává strategii bezpečnosti potravin a krmiv.
 • Je sekretariátem meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin v ČR.
 • Řeší administraci schvalování geneticky modifikovaných potravin a krmiv.
 • Řeší administraci schvalování nových potravin (potravin nového typu).
 • Monitoruje výskyt cizorodých látek v potravním řetězci.
 • Vypracovává koncepce bezpečnosti potravin s celostátní působností.
 • Koordinuje a metodicky řídí oblast využívání odpadů a vedlejších produktů zemědělství  a potravinářství jako alternativních zdrojů energie.
 • Zajišťuje informovanost a vzdělávání obyvatel prostřednictvím oddělení „Informační centrum bezpečnosti potravin“.
 • Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců orgánů státního dozoru ve školícím programu BTSF.


Odbor potravinářský

 • Je národním kontaktním místem pro pracovní orgány EU v oblasti  potravinového práva a potravinových standardů.
 • Zodpovídá za resortní politiku kvality potravin a zpracovaných zemědělských výrobků, včetně regionálních potravin.
 • Řídí činnost hodnotitelské komise národní značky kvality KLASA.
 • Navrhuje úpravy právních předpisů ČR v oblasti výroby, kontroly, hygieny potravin a jejich zdravotní nezávadnosti.
 • Analyzuje trendy ve vývoji potravinářského a tabákového průmyslu v ČR a navrhuje směry jeho dalšího rozvoje.
 • Navrhuje a administruje národní dotační programy pro modernizaci a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu ČR, včetně programů na podporu technologií v oblasti potravinářství.
 • Koordinuje výkon státní správy dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti potravin.Pro posílení komunikace a koordinace mezi jednotlivými dozorovými orgány v působnosti MZe a Odborem potravinářským byl zřízen Výkonný výbor dozorových orgánů, který je tvořený statutárními zástupci dozorových orgánů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a ředitelem Odboru potravinářského. Činnosti a postavení tohoto výboru jsou dány statutem.

Články v kategorii

Nebyl nalezen žádný článek