Bezpečnost potravin

Status potraviny

Nové potraviny jsou potraviny, které nebyly v EU tradičně používány k lidské spotřebě před vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách v platnost, tj. před 15. květnem 1997.

Pro základní orientaci, zda daná potravina nebo složka má prokázanou historii konzumace ve významné míře nebo je tzv. „novou“, byl vytvořen Katalog nových potravin.

Katalog nových potravin

Katalog nových potravin je seznamem produktů rostlinných, živočišných, ale i dalších látek, které byly diskutovány členskými státy EU, a u kterých došlo ke shodě na jejich statusu.

Výčet položek není uzavřený ani vyčerpávající. Katalog nemá oporu v legislativě. Před uvedením na trh doporučujeme kontaktovat kompetentní autoritu státu, v kterém bude potravina uváděna na trh poprvé. Každý členský stát může na základě národních právních předpisů omezit uvádění uvedených potravin a složek na trh.

Žádost o určení statusu potraviny

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách (dále jen „nařízení o nových potravinách“) mohou být uváděny na trh v Unii jako takové nebo používány v potravinách pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny

Nařízení o nových potravinách, konkrétně čl. 4 vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků ověřili, zda potravina, kterou hodlají uvést na trh v Unii, nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení a konzultovali členský stát, ve kterém hodlají uvést potravinu na trh jako první. Přijímací členský stát učiní závěr o statusu nové potraviny, který je následně platný ve všech členských státech EU.

V ČR je touto autoritou: Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

ID DS: yphaax8

V případě, že si provozovatel potravinářského podniku není jistý, zda potravina spadá do oblasti působnosti nařízení o nových potravinách, může požádat Ministerstvo zemědělství o určení statusu v rámci konzultačního postupu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/456 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením (EU) 2015/2283 o nových potravinách, v rámci kterého může doložit podklady dokazující historii konzumace ve významné míře před 15. květnem 1997.

Obsah a formu žádosti o konzultaci lze nalézt ve čl. 4 tohoto prováděcího nařízení, žádost musí obsahovat následující:

a) průvodní dopis vypracovaný dle vzoru stanoveného v příloze I prováděcího nařízení (EU);

b) technickou dokumentaci, která musí obsahovat informace nezbytné k tomu, aby mohlo být přijato rozhodnutí o statusu nové potraviny, vypracovanou dle vzoru stanoveného v příloze II prováděcího nařízení (EU);

c) podpůrnou dokumentaci;

d) vysvětlující poznámku, která objasňuje účel a význam předložené dokumentace.

 

Přehled vydaných rozhodnutí o statusu lze najít  na webových stránkách Evropské komise.

 

Související právní předpisy:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Články v kategorii

Nebyl nalezen žádný článek