Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Možnosti spolupráce > Možnosti spolupráce> Databáze expertů

Přesunout kategorii Databáze expertů do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Databáze expertů

 

Nový podkategorie Databáze expertů

 

Databáze expertů

Databáze expertů spolupracujících s EFSA.

V dubnu 2007 EFSA ve spolupráci s členy Poradního sboru (AF) odsouhlasil vytvoření databáze externích vědeckých expertů, kteří budou napomáhat EFSA v jeho vědeckých aktivitách. Následně, dne 5. června 2008 EFSA zveřejnil přístup do vytvořené databáze předních evropských vědců, kteří mu budou pomáhat v jeho činnosti (poskytování nezávislých vědeckých stanovisek nejvyšší kvality).

EFSA od databáze očekává, že:
– zvýší svoji kapacitu provádět posuzování rizika v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv;
– zvýší se transparentnost procesu, prostřednictvím kterého jsou experti zváni k účasti na vědeckých aktivitách EFSA;
– bude efektivněji a flexibilněji reagovat na rostoucí pracovní zátěž, zvláště v případech, kdy se požaduje vysoce specializovaná, nečekaná a urgentní práce.

Vědecký výbor EFSA a jeho vědecké panely zvou při své činnosti experty, kteří se již pro interní nebo externí vědeckou spolupráci do databáze zaregistrovali, a také ty, kteří o registraci uvažují a ke spolupráci s úřadem se přihlásí, k určitým vědeckým aktivitám za odpovídající finanční odměnu související s jejich podílem na vědecké práci úřadu. V České republice má přístup k databázi expertů náš zástupce v Poradním sboru EFSA (využití k podpoře mezinárodní spolupráce českých vědeckých pracovišť). O spuštění databáze byli informováni členové vědeckých výborů a vědeckých institucí prostřednictvím Koordinačního místa EFSA v ČR.

Využití databáze expertů se neomezuje pouze na EFSA. Členské státy se mohou rovněž obrátit s dotazem na databázi a vybrat si v ní experty pro svoje vlastní vědecké projekty.

 

Často kladené otázky související s databází expertů

K čemu EFSA potřebuje databázi expertů?
Úkolem EFSA je dodávat vědecké poradenství včas a na nejvyšší úrovni. Toho může dosáhnout pouze tak, že efektivně využije vědeckých kapacit v členských státech EU. EFSA, spolu s členskými státy EU, vytvořila databázi externích odborníků, aby si zajistila dostatečnou personální kapacitu pro provádění hodnocení rizik a mohla efektivně a flexibilně reagovat zejména ve specifických, neočekávaných a urgentních situacích.

Stanu se, zařazením do databáze, členem vědeckého panelu nebo Vědeckého výboru EFSA?
Ne. Výběr členů vědeckých panelů a členů Vědeckého výboru se provádí pravidelně jednou za tři roky a je předmětem jiné výběrové procedury.

Bude moje žádost akceptována?
Zařazení do databáze expertů je založeno na základě poskytnutí a zhodnocení souboru dat, obsahujícího osobní a pracovní informace a také data o odborných zkušenostech žadatele. Během hodnocení žádosti EFSA ověřuje, zda žadatel poskytl platné údaje a zda vyhověl kvalifikačním kritériím pro zařazení do databáze:

  • Vysokoškolské vzdělání či jeho ekvivalent v oblasti/-tech působnosti EFSA
  •  Odpovídající pracovní zkušenosti (např. v hodnocení rizik, sběru dat apod.)
  • Publikační činnost ve vědecky hodnocených (peer-reviewed) časopisech, příp. jiné publikace relevantní deklarovaným zkušenostem
  • Schopnost komunikovat a pracovat v min. jenom oficiálním jazyku EU
  • Vyplněná Roční deklarace zájmu (Annual Declaration of Interest)

Všichni žadatelé jsou informováni o výsledku posouzení jejich žádosti.

Jak jsou experti vybíráni ke spolupráci s EFSA?
Vždy, když EFSA potřebuje pomoc externích odborníků, je vytvořen seznam potenciálních kandidátů na základě údajů z databáze. Kandidáti, kteří poté splňují specifičtější kritéria, jsou osloveni, zda se mohou a chtějí podílet na řešení daného úkolu. Z těchto kandidátů se nakonec vybírají experti na základě dalších výběrových kritérií.

Jakého charakteru je práce experta?
Existují dva typy spolupráce:
- pověření k poskytnutí vědeckého poradenství Vědeckému výboru, vědeckému panelu, nebo jedné ze sítí EFSA a její pracovní skupině
- přistoupení k řešení projektu na základě přímého pozvání státu EU, EEA/EFTA nebo Evropské komise

Mají experti nárok na kompenzaci nákladů?
Podle platných pravidel jsou expertům vybraným z databáze expertů, kteří se účastní specifických vědeckých aktivit EFSA, v závislosti na typu spolupráce, hrazeny cestovní a stravovací náklady a experti také obdrží odškodnění za svou práci pro EFSA.

Jak je časově náročná spolupráce s EFSA?
Externí vědečtí odborníci s požadovanými zkušenostmi mohou být pozváni ad-hoc k účasti na jednom mítinku, nebo na dobu řešení specifického projektu, nebo k dlouhodobé spolupráci, kdy jsou zkušenosti experta využity při řešení více projektů/úkolů. Na tuto otázku není jednoznačná odpověď.

Kdo je uživatelem databáze, a jsou údaje o mě chráněny před zneužitím?
Hlavními uživateli databáze jsou Vědecký výbor EFSA, vědecký panel, nebo jedna ze sítí EFSA a její pracovní skupiny a vědečtí pracovníci EFSA. Přístup do databáze také členské země EU, EEA/EFTA a Evropská komise a to prostřednictvím členů Poradního sboru EFSA a zástupců Koordinačních míst pro spolupráci s EFSA. Přístup do databáze pro tyto konečné uživatele umožňuje expertům z databáze účastnit se také jiných projektů, mimo práce pro EFSA. Experti zařazení do databáze si mají možnost zvolit, zda chtějí své profily těmto externím uživatelům zpřístupnit. Ti experti, kteří si nepřejí zpřístupnit svůj profil externím uživatelům databáze, mohou přístup umožnit pouze pracovníkům EFSA.

Osobní data jak žadatelů o zařazení do databáze, tak i expertů, kteří již v databázi jsou, jsou zpracována v souladu s požadavky nařízení EP a Rady č. 45/2001, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Tyto a další informace, naleznete na internetových stránkách EFSA.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021