Bezpečnost potravin

Jednotné školení inspektorů provádějících úřední kontroly

Vydáno: 16. 12. 2014
Autor: lepeskova

Školení na národní úrovni

Jednotné školení inspektorů provádějících úřední kontroly 

1. Zdroj školení

Potřeba jednotného školení inspektorů vychází z nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, kde článek 6 ukládá příslušným úřadům v členských státech povinnost zajistit, aby byli všichni pracovníci provádějící úřední kontroly řádně vyškoleni a mohli provádět úřední kontroly jednotným způsobem.

2. Cíl školení

Povinné jednotné proškolení pro pracovníky, kteří zajišťují a provádějí úřední kontrolu v oblastech uvedených v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady č. 882/2004, a to pro zaměstnance Úřadu pro potraviny a dozorových orgánů (SZPI, ÚKZÚZ(SRS), SVS, ČPI).

3. Realizace školení

Školení prováděná jednotlivými dozorovými orgány Ministerstvo zemědělství doplňuje organizací jednotných školení inspektorů pro všechny orgány státního dozoru od roku 2007.

Odbor bezpečnosti potravin MZe zajišťuje jednotný systém školení od 1. 1. 2007 v povinných tématech uvedených v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady č. 882/2004, a to podle dokumentu „Jednotný systém školení inspektorů státních dozorových orgánů koordinovaných MZe“, schváleného VŘ Úřadu pro potraviny dne 19. 6. 2006.

Od roku 2007 do roku 2009 probíhala prezenční forma vzdělávání ve školicím středisku Skalský Dvůr a každoročně bylo proškoleno téměř 270 inspektorů. V roce 2009 byla nastíněna možnost e-learningového vzdělávání jako distanční formy studia, který by proškolil mnohem více úředníků a současně by se značně uspořily finanční prostředky, kterých se v této době výrazně nedostává. 

Na základě této úvahy byl v roce 2010 navržen projekt e-learningového kurzu pro jednotné školení inspektorů ke zvýšení bezpečnosti potravin a bylo vypsáno výběrové řízení pro zpracovatele jednotlivých témat (modulů) kapitoly I přílohy II nařízení EP a Rady
č. 882/2004

Hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější nabídku uchazeče Veterinární
a farmaceutickou univerzitu Brno (VFU)
, s kterou byla následně uzavřena smlouva.

Technickou podporu e-learningového kurzu zajišťuje ÚZEI na základě tématického úkolu č. 41 Technologie pro kombinované formy vzdělávání z Operativní činnosti MZe.

VFU zajistila tutory (odborníky), kteří nesou odpovědnost za odborné texty každého modulu a jsou k dispozici při aplikaci e-kurzu a dále spolupracuje s ÚZEI jako aplikátorem e-learningu (zajišťuje elektronickou podporu).

4. Plánování, realizace, zhodnocení jednotného školení – kontrola na národní úrovni

Pravidelně se podávají zprávy o uskutečněných školeních, a to Koordinační skupině bezpečnosti potravin, což vyplývá z usnesení vlády ČR č. 1277/2004 – Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU. Na základě usnesení vlády č. 3/2007 – Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU  za období leden 2005 – září 2006, usnesení vlády č. 61/2010 – Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013, usnesení vlády č. 25/2014 – Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020, se pokračuje v podpoře profesního vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.

5. Plánování, realizace, zhodnocení jednotného školení – kontrola ze strany EK

Plány a realizace jednotného školení inspektorů jsou také součástí Víceletého národního plánu kontrol ČR, který je zpracován podle čl. 41 a 43 nařízení EP a Rady č. 882/2004. Vyhodnocení jednotného školení inspektorů se uvádí ve Výroční zprávě ČR, která se zpracovává v souladu s požadavky uvedenými v čl. 44 nařízení EP a Rady č. 882/2004.