Bezpečnost potravin

ICBP: Varování před závadnými potravinami

Vydáno: 19. 3. 2008
Autor:

ICBP funguje jako kontaktní místo pro poskytování informací o rizikových potravinách.

Česká republika má vypracován systém, který zajišťuje, že se ke spotřebiteli dostanou jen ty potravinářské výrobky, které jsou bezpečné, tj. zdravotně nezávadné (viz Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR). V rámci uvedeného systému je zajištěn dohled nad každým článkem potravinového řetězce, tj. od zemědělské prvovýroby, přes zpracování potravinářských surovin, výrobu a distribuci potravinářských výrobků.
Průběžnou monitorovací činností dozorových orgánů státní správy jsou odhalovány ty případy, které představují pro zdraví spotřebitele riziko. O zdravotním riziku je spotřebitel bezprostředně informován a to prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize), ale také internetových stránek příslušných kontrolních institucí.

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je místo, kde se soustřeďují informace od jednotlivých kontrolních orgánů. Prostřednictvím ICBP může spotřebitel z jednoho místa získat informace:

 
– ze systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF),
– z kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI),
– z kontrolní činnosti Státní veterinární správy (SVS ČR),
– z kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ),
– z kontrolní činnosti Státní rostlinolékařské správy (SRS).
 
V rámci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) se sledují ze zahraničních a tuzemských informačních zdrojů aktuální problematiky související se zemědělsko-potravinářským sektorem (viz Agronavigator). Vybraná témata týkající se bezpečnosti potravin lze průběžně sledovat na stránkách ICBP v kanále Potravinářství a Zemědělství.
 
Česká republika je společně s dalšími členskými zeměmi EU zapojena do činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA prostřednictvím svých vědeckých panelů pro jednotlivé problematiky vypracovává na žádost Evropské komise vědecká stanoviska, která jsou podkladem pro vytváření legislativy EU. Informace o činnosti EFSA a aktuální zprávy z EFSA uveřejňuje ICBP v kanále EFSA. Pro legislativní záležitosti je k dispozici kanál Legislativa s kategoriemi zaměřenými na českou, evropskou a mezinárodní legislativu.
 
Výklad termínů týkajících se rizikových faktorů v potravinách najdete v A-Z slovníku pro spotřebitele.