Bezpečnost potravin

ICBP: Geneticky modifikované potraviny

Vydáno: 11. 3. 2008
Autor:

Bezpečnost GMO uváděných na trh.

Moderní biotechnologie nachází široké uplatnění ve farmaceutickém průmyslu i v agro-potravinářském sektoru. Příkladem jejího využití je aplikace geneticky modifikovaných organismů (GMO) v potravinovém řetězci.

GMO jsou organismy (rostliny, živočichové, mikroorganismy: bakterie, viry aj.), jejichž genetické vlastnosti byly uměle modifikovány tak, aby došlo k vytvoření nové vlastnosti, např. rezistence rostlin k nemocem nebo škůdcům, zvýšení kvality nebo nutriční hodnoty potravin, zvýšení výnosů plodin, tolerance rostlin vůči herbicidům aj.

Aby se zajistilo, že vývoj v oblasti moderní biotechnologie a specifičtěji u GMO bude probíhat zcela bezpečně, byl v EU vytvořen legislativní rámec, který zahrnuje několik legislativních dokumentů. Je to:

 
směrnice Rady č. 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy;

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS. Uvedená směrnice se rovněž zabývá umisťováním GMO (produktů obsahujících GMO nebo vytvořených z GMO) na trh, např. pro pěstování, import nebo zpracování do průmyslových výrobků.

nařízení Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech;
 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů.
 
Výše uvedené legislativní dokumenty stanovují podmínky, za kterých lze vyvíjet, používat a uvádět na trh GMO nebo potravinářské výrobky získané z GMO.
GMO a potravinářské výrobky získané z GMO umístěné na trh musí vyhovovat požadavkům na značení a dohledatelnost. Tyto požadavky jsou obsaženy v nařízení (ES) č. 1829/2003 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování GMO a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z GMO a o změně směrnice 2001/18/ES.
 

Situace v ČR


V České republice počátkem roku 2004 nabyl účinnosti zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s GMO a genetickými produkty. Nařízení (ES) z roku 2003 jsou přímo aplikovatelné předpisy ve všech státech EU.


Ministerstvo zemědělství ČR průběžně informuje o problematice geneticky modifikovaných potravin a krmiv, přičemž téma GMO je rozděleno do těchto čtyř kategorií:

Registr GM potravin a krmiv (pouze anglicky)
 
Problematiku bezpečnosti GMO v potravinovém řetězci lze také průběžně sledovat na stránkách ICBP, v kanále Potravinářství nebo Zemědělství.


Při Ministerstvu životního prostředí ČR (Odbor 750: environmentální rizika) je zřízen sekretariát České komise pro nakládání s GMO (CK GMO). K dispozici je Zápis ze 47. schůze CK GMO, která se uskutečnila dne 11. prosince 2007.