Bezpečnost potravin

Hygienický balíček: Porozumění ustanovením týkajícím se pružnosti

Vydáno: 17. 9. 2010
Autor:

Pracovní dokumenty Komise: Pokyny pro provozovatele potravinářských podniků a pokyny pro příslušné orgány.

Komise ES uveřejnila dne 28.7.2009 zprávu určenou Radě a Evropskému parlamentu o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 o hygieně ze dne 29. dubna 2004 (viz ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU).  Zpráva má za cíl faktograficky prezentovat zkušenosti – včetně potíží, kterým bylo nutno čelit – získané v letech 2006, 2007 a 2008 při provádění balíčku předpisů o hygieně všemi zainteresovanými stranami.
Za účelem ochrany rozmanitosti potravin a služby spotřebitelům a potřebám malovýrobců byla do právních předpisů zahrnuta ustanovení týkající se pružnosti (viz vod 3.9 zprávy). Ve zprávě Komise se uvádí, že členské státy možná nevyužily všech možností pružnosti, které právní předpisy nabízejí.
 
Ustanovení týkající se pružnosti obsažená v hygienických předpisech poskytují tyto možnosti:
 
– povolit:
i) odchylky/výjimky z určitých požadavků stanovených v přílohách hygienických předpisů,
ii) přizpůsobení určitých požadavků stanovených v přílohách hygienických předpisů,
 
– vyjmout určité činnosti z působnosti hygienických předpisů.
 
Evropská komise uveřejnila dne 12.8.2010 pracovní dokument o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně. Jde o často kladené otázky – pokyny pro provozovatele potravinářských podniků.
Uvedený dokument obsahuje odpovědi na následujících 11 otázek:
 
Kategorie: Tradiční potraviny
 
Otázka č. 1: „V mé zemi je dlouhá tradice výroby sýra. Ze suroviny, kterou je ovčí mléko, se sýr vyrábí v hospodářstvích na horách. Vzhledem k tradičnímu způsobu výroby (v ovčích salaších vysoko v horách) je obtížné, téměř nemožné, aby tyto prostory splňovaly pravidla EU. Obtížné je také zajistit úplný soulad s pravidly pro přepravu těchto výrobků z hor do místních obchodů. Zakazuje EU výrobu těchto výrobků?“
 
Otázka č. 2: „Kdy mohu považovat potraviny, které vyrábím, za potraviny s tradičními vlastnostmi a jaké odchylky mohou být takovým potravinám uděleny?“

Otázka č. 3: „Existuje větší pružnost, pokud se používají tradiční výrobní postupy?“

Kategorie: Maso a masné výrobky
 
Otázka č. 4: „Provozuji řeznictví. Bylo mi řečeno, že moje řeznictví musí být schváleno a musí splňovat všechna pravidla EU. Můžete mi poradit, které požadavky bych měl splňovat, abych splnil tyto právní předpisy?“

Otázka č. 5: „Mám hospodářství s prasaty a dobytkem. Kromě toho bych také rád porážel zvířata pro mé řeznictví, které se nachází v hospodářství, vyráběl maso a některé tradiční masné výrobky a prodával je přímo spotřebitelům ve svém řeznictví. Kapacita mého hospodářství je opravdu malá a všechny mé produkty budou dodávány výhradně do mého řeznictví. Domnívám se, že by mé prostory měly splňovat jen požadavky pro řeznictví. Je to tak?“
 
Otázka č. 6: „Mám jatky s malou kapacitou, ke kterým přiléhá bourárna. Doposud byly jatky schvalovány příslušným orgánem podle vnitrostátních pravidel. Příslušný orgán mi sdělil, že od 1. ledna 2010 musí být jatky schváleny podle nařízení (ES) č. 853/2004, jinak budu muset ukončit provoz. Myslím, že je nepřiměřené požadovat, aby malá zařízení dodávající maso výhradně na místní úrovni musela splňovat přísná pravidla EU. Také si myslím, že by měl být provozovatelům potravinářských podniků poskytnut dostatečný čas k tomu, aby splnili požadavky EU.“
 
Kategorie: Mléko a mléčné výrobky
 
Otázka č. 7: „Mám malé hospodářství (10 krav) a rád bych prodával (syrové) mléko na svém hospodářství a obchodu v nedalekém městě. Jaké požadavky bych měl splňovat?“
 
Otázka č. 8: „Mám hospodářství s krávami a v hospodářství vyrábím sýr. Sýr bych rád prodával v hospodářství nebo místnímu obchodu. Jaká pravidla EU pro hygienu potravin musím splňovat?“
 
Kategorie: Med
 
Otázka č. 9: „Jsem včelař a prodávám med z mé vlastní výroby konečnému spotřebiteli. Rád bych v budoucnu dodával med zařízení, kde je med balen a dodáván obchodům v celé zemi. Existuje nějaký rozdíl v požadavcích, které musím splňovat?“
 
Kategorie: Ovoce a zelenina
 
Otázka č. 10: „Rád chodím do lesa sbírat borůvky a houby. Rád bych je na místním trhu prodával spotřebitelům. Vztahují se na to nějaká hygienická pravidla EU?“
 
Otázka č. 11: „Jsem drobný zemědělec a vyrábím šťávu a džem z ovoce, které sklidím. Rád bych je prodával obchodům v mém regionu. Je to možné?“

Evropská komise uveřejnila dne 12.8.2010 rovněž pokyny pro příslušné orgány.

 
 
Přehled dokumentů (v češtině):
 
 
PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE o porozumění některým ustanovením
týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně – Často kladené otázky/ Pokyny pro provozovatele potravinářských podniků
 
PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE o porozumění některým ustanovením

týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně – Pokyny pro příslušné orgány