Bezpečnost potravin

Glyfosát: EFSA a ECHA zahájily veřejné konzultace

Vydáno: 27. 9. 2021
Autor: KM EFSA

EFSA a ECHA zahájily paralelní konzultace o počátečních vědeckých hodnoceních glyfosátu.

V rámci paralelních konzultací bude EFSA shromažďovat zpětnou vazbu ke zprávě o obnoveném hodnocení glyfosátu. Konzultace agentury Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) se týkají zprávy o harmonizované klasifikaci a označování.
Obě úvodní vědecká hodnocení, která byla předložena ke konzultaci, připravila Skupina pro hodnocení glyfosátu (AGG), kterou tvoří příslušné vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska.
EFSA a ECHA usilují o transparentnost a o to, aby se občané a zúčastněné strany co nejvíce přiblížili práci obou agentur. Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby se na konzultacích podílely předkládáním relevantních připomínek nebo vědeckých informací a údajů. Konzultace budou otevřeny po dobu 60 dnů a všechny připomínky budou po jejich ukončení zveřejněny na internetových stránkách obou agentur.
Po skončení konzultací každá agentura shromáždí připomínky relevantní pro svůj příslušný proces. V případě procesu harmonizované klasifikace zváží předložené připomínky a údaje výbor AGG a Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA. Tyto úvahy budou zohledněny při vypracování stanoviska výboru RAC ke klasifikaci glyfosátu podle nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP).
Klasifikace chemických látek je založena výhradně na nebezpečných vlastnostech látky a nezohledňuje použití nebo pravděpodobnost expozice látce. Expozice se zohledňuje v rámci hodnocení rizik účinných látek pesticidů, což je proces vedený EFSA.
Glyfosát má v současné době harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a jako látka toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, a to před a po posouzení ECHA v roce 2017. Klasifikace z hlediska mutagenity pro zárodečné buňky, karcinogenity nebo reprodukční toxicity nebyla považována za oprávněnou. Prvotní vědecké hodnocení od AGG nedoporučuje změnu stávající klasifikace.
EFSA zohlední výsledek stanoviska ECHA ke klasifikaci glyfosátu ve svém hodnocení. Očekává se, že svou práci dokončí v druhé polovině roku 2022. Evropská komise spolu s manažery rizik z 27 členských států EU poté rozhodne, zda obnoví schválení glyfosátu pro použití v EU.

Souvislosti
Glyfosát je chemická látka, která se široce používá v přípravcích na ochranu rostlin (PPP). Přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu – tj. přípravky obsahující glyfosát, formulační přísady a další chemické látky – se používají především v zemědělství a zahradnictví k regulaci plevelů, které konkurují pěstovaným plodinám.
Evropská komise v roce 2017 udělila povolení k uvádění na trh glyfosátu na dalších pět let. V současné době je tedy schválen pro použití v EU do 15. prosince 2022. To znamená, že až do tohoto data může být používán jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin, přičemž každý přípravek musí být schválen příslušnými vnitrostátními orgány v jednotlivých členských státech EU na základě vyhodnocení bezpečnosti.

Konzultace úřadu EFSA se můžete zúčastnit do 22. 11. 202na tomto odkazu.

Zdroj: EFSA